ขนาดอักษร |
TH EN

โครงการอบรมหลักสูตร "รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) รุ่นที่ 5"

21 มิถุนายน 2561 07:22:45
5571
วันที่ : 21 มิถุนายน 2561 07:22:45 | 5571 อ่าน

 

โครงการอบรมหลักสูตร

"รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) รุ่นที่ ๕"

(e-Government for Chief Executive Officer Program: e-GCEO)

 


คลิก ดูรายชื่อผู้สมัคร


 

หลักการและเหตุผล

         การปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัลเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญของรัฐบาลในการเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ และเป็นประเด็นนโยบายที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้นำมากำหนดเป็นหนึ่งในหกยุทธศาสตร์ของการขับเคลื่อนแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ ๒๐ ปี ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๕ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ภายใต้วิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศไทยไปสู่ “ดิจิทัลไทยแลนด์” หรือประเทศไทยที่สามารถสร้างสรรค์ และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรม ข้อมูล ทุนมนุษย์ และทรัพยากรอื่นๆ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน สำหรับแนวทางการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัลนั้น แผนพัฒนาดิจิทัลฯ ฉบับดังกล่าว ได้กล่าวถึงการดำเนินงานทั้งในส่วนของการปรับเปลี่ยนองค์กร และการพัฒนา “กำลังคน” ให้มีความพร้อมไว้ใน ๒ ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล และยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ที่มีความเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกัน

          และจากความสำคัญดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) จึงได้ร่วมกับ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) (สคช.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ (Digital Government Skill Development) เมื่อวันที่ ๘ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อจัดทำแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้บุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล และได้มีการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๖ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ผ่านมานี้ ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๕ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ เห็นชอบให้สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดโครงการอบรม “หลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง” เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้บริหารประเภทบริหารระดับสูง ได้แก่ ปลัด รองปลัด ผู้ตรวจราชการ (ระดับกระทรวง) อธิบดี ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัด สามารถนำความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้รับจากการเข้าร่วมอบรมไปใช้ในการกำหนดนโยบายองค์กรเพื่อยกระดับสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ตลอดจนสามารถตัดสินใจเลือกเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม และมีความจำเป็นเพื่อนำไปใช้ในการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการนำไปใช้ในการกำกับ ติดตามและตรวจสอบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และป้องกัน ตลอดจนแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบด้วย

            สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (Thailand Digital Government Academy: TDGA) ซึ่งมีภารกิจในการพัฒนาบุคลากรหน่วยงานภาครัฐภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) ได้ปฏิบัติตามมติฯ ดังกล่าวข้างต้น จึงได้มีการโครงการอบรมหลักสูตร “รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง” นับตั้งแต่ปี ๒๕๕๖ เป็นต้นมา และยังคงจัดโครงการอบรมหลักสูตรฯ ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๑ นี้ ถือเป็น “รุ่นที่ ๕” แล้ว และเพื่อให้การพัฒนาข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ เป็นไปตามนโยบายการพัฒนาประเทศไทยไปสู่ “ดิจิทัลไทยแลนด์”

 

ระยะเวลาการอบรม

          จัดอบรมระหว่างวันที่ ๙ มีนาคม ถึง วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ อบรมสัปดาห์ละครึ่งวัน (ทุกวันวันศุกร์) เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. รวมจำนวนการอบรมทั้งหมด จำนวน ๑๓ ครั้ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. การอบรมในประเทศ จำนวน ๑๐ ครั้ง ณ ห้อง M23 ชั้น 23 โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ 

(อบรมทุกวันศุกร์ ครึ่งวันบ่าย เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.)

๒. กิจกรรมการบูรณาการการทำงานร่วมกันแบบเครือข่ายสำหรับผู้บริหารระดับสูง จำนวน ๑ ครั้ง

(ณ โรงแรมต่างจังหวัด)

๓. การศึกษาดูงานต่างประเทศ จำนวน ๑ ครั้ง ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

๔. การนำเสนอโครงการต้นแบบเพื่อการยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐ จำนวน ๑ ครั้ง

(รวมระยะเวลาอบรมทั้งหมด จำนวน ๑๓ ครั้ง)

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

๑. ข้าราชการพลเรือนผู้ดำรงตำแหน่ง ดังต่อไปนี้

๑.๑ ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทประเภทบริหารระดับสูง (เทียบเท่า ซี ๑๐ เดิม)

๑.๒ ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (เทียบเท่า ซี ๑๐ เดิม) ได้แก่ ปลัด รองปลัด ผู้ตรวจราชการ (ระดับกระทรวง) อธิบดี ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือเทียบเท่า (เทียบเท่า ซี ๑๐ เดิม)

[ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑]

๒. พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน สถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานอื่นของรัฐ ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่าข้าราชการพลเรือนตามข้อที่ ๑

๓. นายทหาร หรือ นายตำรวจ ที่มีชั้นยศ อัตราเงินเดือน พลตรี พลเรือตรี พลอากาศตรี หรือพลตำรวจตรีขึ้นไป

[ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเทียบตำแหน่งอย่างอื่นเท่ากับการดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือน]

๔. บุคคลซึ่งคณะกรรมการหลักสูตรฯ พิจารณาเห็นสมควรเข้ารับการอบรม เนื่องด้วยเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ หรือมีผลงานอันเป็นประโยชน์และเป็นที่ยอมรับของสังคม

 

การชำระค่าลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม

๑. ท่านสามารถโอนเงินค่าลงทะเบียนการอบรมเข้าบัญชีในนามสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี ๐๑๓ - ๐ – ๒๐๗๓๕ - ๗ ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนศรีอยุธยา (กรุณาโอนเงินก่อนวันเปิดอบรมอย่างน้อย ๗ วัน)

๒. เมื่อชำระค่าลงทะเบียนแล้ว ขอความกรุณาให้ท่าน

๒.๑ สแกนใบนำฝาก (Pay-in Slip) โอนเงิน

๒.๒ ระบุชื่อผู้บริหารที่ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม

๒.๓ ระบุชื่อหน่วยงาน และที่อยู่สำหรับออกใบเสร็จ

๒.๔ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (ของหน่วยงาน) ๑๓ หลัก

๓. ส่งเอกสารที่มีรายละเอียดตามข้อที่ ๒ มายัง e-mail: bda@ega.or.th

๔. กรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมได้จะต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างเป็นทางการอย่างน้อย ๑๕ วัน ก่อนการอบรม มิฉะนั้นจะคิดค่าใช้จ่ายตามจริงในการบริหารจัดการโครงการฯ

 

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (Thailand Digital Government Academy: TDGA)

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์: bda@ega.or.th

หรือ กรณีหากท่านมีข้อสงสัยหรือประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่

นายเอก โอฐน้อย หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๐๒๗๖ ๗๗๗๙ หรือ

นางสาวศิริพร พงศ์วิญญู หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๑๙๘๕ ๐๔๗๑

 

iconheaddownload
ไฟล์แนบ
วันที่ : 21 มิถุนายน 2561 จำนวนการดาวน์โหลด : 339 ครั้ง
1 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 21 มิถุนายน 2561 จำนวนการดาวน์โหลด : 296 ครั้ง
122 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 21 มิถุนายน 2561 จำนวนการดาวน์โหลด : 331 ครั้ง
218 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 15 มิถุนายน 2561 จำนวนการดาวน์โหลด : 361 ครั้ง
1,004 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 14 มิถุนายน 2561 จำนวนการดาวน์โหลด : 371 ครั้ง
15 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 14 มิถุนายน 2561 จำนวนการดาวน์โหลด : 350 ครั้ง
8 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 14 มิถุนายน 2561 จำนวนการดาวน์โหลด : 329 ครั้ง
3 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 7 มิถุนายน 2561 จำนวนการดาวน์โหลด : 319 ครั้ง
181 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 6 มิถุนายน 2561 จำนวนการดาวน์โหลด : 343 ครั้ง
17 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 6 มิถุนายน 2561 จำนวนการดาวน์โหลด : 315 ครั้ง
3 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 6 มิถุนายน 2561 จำนวนการดาวน์โหลด : 347 ครั้ง
3 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 1 มิถุนายน 2561 จำนวนการดาวน์โหลด : 370 ครั้ง
12 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 25 พฤษภาคม 2561 จำนวนการดาวน์โหลด : 333 ครั้ง
4 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 18 พฤษภาคม 2561 จำนวนการดาวน์โหลด : 341 ครั้ง
495 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 11 พฤษภาคม 2561 จำนวนการดาวน์โหลด : 386 ครั้ง
4 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 4 พฤษภาคม 2561 จำนวนการดาวน์โหลด : 418 ครั้ง
19 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 4 พฤษภาคม 2561 จำนวนการดาวน์โหลด : 359 ครั้ง
2 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 4 พฤษภาคม 2561 จำนวนการดาวน์โหลด : 364 ครั้ง
1 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 4 พฤษภาคม 2561 จำนวนการดาวน์โหลด : 375 ครั้ง
67 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 4 พฤษภาคม 2561 จำนวนการดาวน์โหลด : 410 ครั้ง
22 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 4 พฤษภาคม 2561 จำนวนการดาวน์โหลด : 326 ครั้ง
2 MB ดาวน์โหลด
2 MB ดาวน์โหลด
6 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 27 เมษายน 2561 จำนวนการดาวน์โหลด : 415 ครั้ง
5 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 27 เมษายน 2561 จำนวนการดาวน์โหลด : 385 ครั้ง
9 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 19 เมษายน 2561 จำนวนการดาวน์โหลด : 370 ครั้ง
1 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 19 เมษายน 2561 จำนวนการดาวน์โหลด : 375 ครั้ง
4 MB ดาวน์โหลด
6 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 18 เมษายน 2561 จำนวนการดาวน์โหลด : 330 ครั้ง
850 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 18 เมษายน 2561 จำนวนการดาวน์โหลด : 372 ครั้ง
5 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 18 เมษายน 2561 จำนวนการดาวน์โหลด : 382 ครั้ง
3 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 18 เมษายน 2561 จำนวนการดาวน์โหลด : 396 ครั้ง
4 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 17 มีนาคม 2561 จำนวนการดาวน์โหลด : 377 ครั้ง
782 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 9 มีนาคม 2561 จำนวนการดาวน์โหลด : 398 ครั้ง
207 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 9 มีนาคม 2561 จำนวนการดาวน์โหลด : 364 ครั้ง
1 MB ดาวน์โหลด
ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER