ขนาดอักษร |
TH EN

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบริหารยุทธศาสตร์องค์กรด้วย Enterprise Architecture หรือ EA" โรงงานยาสูบ เฟส 2

9 สิงหาคม 2560 04:18:48
1758
วันที่ : 9 สิงหาคม 2560 04:18:48 | 1758 อ่าน

 

สนใจรับข้อมูลการรับสมัครในรุ่นถัดไป Click

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

“การบริหารยุทธศาสตร์องค์กรด้วย Enterprise Architecture หรือ EA”

โรงงานยาสูบ เฟส 2

[โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง]

 

หลักการและเหตุผล

 

การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปัจจุบันจำเป็นต้องพึ่งพาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ที่มีประสิทธิภาพ แต่ปัญหาที่พบในปัจจุบัน คือ การขาดความเชื่อมโยงระหว่างเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) กับภารกิจขององค์กรในด้านต่างๆ ขององค์กร (Business) ซึ่งเป็นผลให้เกิดความล้มเหลวในหลายๆ ด้าน อาทิ ด้าน การบริหารงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ที่เกี่ยวกับ ความคุ้มค่าของการลงทุน การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่สอดคล้องกับ Business Process ขององค์กร และการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) มาใช้ ไม่ตอบโจทย์ Business Vision ขององค์กร รวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ที่นำมาใช้มีความซับซ้อนเกินความจำเป็น

 

Enterprise Architecture (EA) คือ การบรูณาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับการบริหารงานที่เป็นภารกิจขององค์กรในด้านต่างๆ เช่น ด้านกระบวนการทางธุรกรรมขององค์กร ด้านมาตรฐานข้อมูล ด้านการจัดกลุ่มธุรกรรมหรือระบบงาน การจัดกลุ่มทางเทคนิค อย่างเป็นระบบตั้งแต่ในระดับปฏิบัติการไปจนถึง นโยบายขององค์กร เพื่อขับเคลื่อนให้องค์กรสามารถ ดำเนินการตามนโยบายและเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

จากเหตุดังกล่าวข้างต้น สรอ. ได้เล็งเห็นความจำเป็นในการจัดหลักสูตร Enterprise Architecture (EA) ขึ้นมาเพื่อเป็นการกําหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนา Enterprise Architecture สำหรับหน่วยงานภาครัฐรวมถึงทำให้เกิดความชัดเจนของโครงสร้างในด้านต่างๆ ให้กับองค์กร เพื่อใช้เป็นบรรทัดฐานในการนำเอาระบบสารสนเทศเข้าไปสนับสนุนได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นการดําเนินการเพื่อสร้างความโปร่งใสในการบริหารจัดการองค์กรในภาพรวมทุกมิติตามหลักการของธรรมาภิบาล

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่
สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ
(Thailand Digital Government Academy: TDGA)

นางสาวศิริพร พงศ์วิญญู หมายเลขโทรศัพท์ 081 985 0471

 

iconheaddownload
ไฟล์แนบ
วันที่ : 9 สิงหาคม 2560 จำนวนการดาวน์โหลด : 346 ครั้ง
2 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 3 สิงหาคม 2560 จำนวนการดาวน์โหลด : 317 ครั้ง
4 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 26 กรกฎาคม 2560 จำนวนการดาวน์โหลด : 311 ครั้ง
4 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 24 กรกฎาคม 2560 จำนวนการดาวน์โหลด : 335 ครั้ง
4 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 13 กรกฎาคม 2560 จำนวนการดาวน์โหลด : 354 ครั้ง
3 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 6 กรกฎาคม 2560 จำนวนการดาวน์โหลด : 376 ครั้ง
3 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 26 มิถุนายน 2560 จำนวนการดาวน์โหลด : 411 ครั้ง
3 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 26 มิถุนายน 2560 จำนวนการดาวน์โหลด : 421 ครั้ง
916 KB ดาวน์โหลด
ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER