ขนาดอักษร |
TH EN

โครงการอบรมหลักสูตร การบริหารยุทธศาสตร์องค์กรด้วย Enterprise Architecture หรือ EA รุ่นที่ 2

21 กรกฎาคม 2560 11:23:45
4259
วันที่ : 21 กรกฎาคม 2560 11:23:45 | 4259 อ่าน

 

สนใจรับข้อมูลการรับสมัครในรุ่นถัดไป Click

 

 

โครงการอบรมหลักสูตร

การบริหารยุทธศาสตร์องค์กรด้วย Enterprise Architecture หรือ EA รุ่นที่ ๒

(EA for e-Government Exchange Program: e-GExp)


คลิก ลงทะเบียน

คลิก ดูรายชื่อผู้สมัคร


สถาปัตยกรรมการจัดการองค์กร (Enterprise Architecture) คือ การบริหารยุทธศาสตร์องค์กรเพื่อให้เกิดการบูรณาระหว่างแผนยุทธ์ศาสตร์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและภารกิจขององค์กรในด้านต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้การขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นการบริหารจัดการทรัพยากรในด้านต่างๆ ได้อย่างคุ้มค่า อาทิ การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานการบริหารทรัพยากรบุคลากร เป็นต้น  

 

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (Thailand Digital Government Academy: TDGA) ซึ่งมีภารกิจในการพัฒนาบุคลากรหน่วยงานภาครัฐภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) ได้เล็งเห็นความจำเป็นในการจัดอบรม “หลักสูตรการบริหารยุทธศาสตร์องค์กรด้วย Enterprise Architecture รุ่นที่ ๒” (EA for e-Government Exchange Program: eGExp) ขึ้น เพื่อช่วยในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้อย่างมีธรรมภิบาลในภาพรวมทุกมิติ

 

ระยะเวลาและกำหนดการอบรม

กำหนดการอบรมระหว่างวันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง วันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

โดยมีอบรมทั้งหมด จำนวน ๑๔ ครั้ง มีรายละเอียด ดังนี้

  • การอบรมในประเทศ จำนวน ๑๑ ครั้ง ณ โรงแรมในกรุงเทพมหานคร

(อบรมทุกวันพุธ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.)  

  • การอบรมนอกสถานที่ (ภายในประเทศ) จำนวน ๑ ครั้ง
  • การศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น จำนวน ๑ ครั้ง (๘ วัน)
  • การนำเสนอโครงการต้นแบบการจัดทำสถาปัตยกรรมการจัดการองค์กร (Enterprise Architecture) หน่วยงานต้นสังกัด และพิธีมอบประกาศนียบัตร จำนวน ๑ ครั้ง

(รวมระยะเวลาอบรมทั้งหมด จำนวน ๑๔ ครั้ง)

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่
สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ
(Thailand Digital Government Academy: TDGA)

นายเอก โอฐน้อย หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๐๒๗๖ ๗๗๗๙ หรือ

นางสาวศิริพร พงศ์วิญญู หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๑๙๘๕ ๐๔๗๑

iconheaddownload
ไฟล์แนบ
วันที่ : 20 กรกฎาคม 2560 จำนวนการดาวน์โหลด : 312 ครั้ง
7 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 17 กรกฎาคม 2560 จำนวนการดาวน์โหลด : 223 ครั้ง
8 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 11 กรกฎาคม 2560 จำนวนการดาวน์โหลด : 227 ครั้ง
2 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 4 กรกฎาคม 2560 จำนวนการดาวน์โหลด : 262 ครั้ง
3 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 3 กรกฎาคม 2560 จำนวนการดาวน์โหลด : 237 ครั้ง
8 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 3 กรกฎาคม 2560 จำนวนการดาวน์โหลด : 192 ครั้ง
8 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 27 มิถุนายน 2560 จำนวนการดาวน์โหลด : 236 ครั้ง
2 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 26 มิถุนายน 2560 จำนวนการดาวน์โหลด : 266 ครั้ง
8 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 26 มิถุนายน 2560 จำนวนการดาวน์โหลด : 232 ครั้ง
3 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 22 มิถุนายน 2560 จำนวนการดาวน์โหลด : 215 ครั้ง
4 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 22 มิถุนายน 2560 จำนวนการดาวน์โหลด : 196 ครั้ง
5 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 22 มิถุนายน 2560 จำนวนการดาวน์โหลด : 308 ครั้ง
2 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 22 มิถุนายน 2560 จำนวนการดาวน์โหลด : 286 ครั้ง
2 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 22 มิถุนายน 2560 จำนวนการดาวน์โหลด : 342 ครั้ง
784 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 22 มิถุนายน 2560 จำนวนการดาวน์โหลด : 220 ครั้ง
3 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 22 มิถุนายน 2560 จำนวนการดาวน์โหลด : 257 ครั้ง
2 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 18 เมษายน 2560 จำนวนการดาวน์โหลด : 385 ครั้ง
251 KB ดาวน์โหลด
ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER