ขนาดอักษร |
TH EN

โครงการอบรมหลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 7

21 กรกฎาคม 2560 11:24:22
4928
วันที่ : 21 กรกฎาคม 2560 11:24:22 | 4928 อ่าน

 

สนใจรับข้อมูลการรับสมัครในรุ่นถัดไป Click

 

 

โครงการอบรม

หลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๗

(e-Government Executive Program: e-GEP)


คลิก ลงทะเบียน

คลิก ดูรายชื่อผู้สมัคร


ปัจจุบันการบริหารงานราชการในยุคดิจิทัล มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานภาครัฐต้องกำหนดยุทธศาสตร์ เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี รวมถึงต้องสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ซึ่งผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐจะต้องมีความเข้าใจ เพื่อที่จะสามารถกำหนดยุทธศาสตร์ และตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมในการนำมาประยุกต์ใช้สำหรับการบริหารราชการ การกำกับ ดูแล และติดตามภายใต้หลักธรรมาภิบาล รวมถึงการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในอันจะนำไปสู่การยกระดับการให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

 

สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (Thailand Digital Government Academy: TDGA) ซึ่งมีภารกิจในการพัฒนาบุคลากรหน่วยงานภาครัฐภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.)  จึงได้จัดให้มีโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐภายใต้ชื่อ “นักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๗” เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐที่ดูแลงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน และ/หรือผู้บริหารที่ได้รับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ได้เกิดวิสัยทัศน์ และภาวะความเป็นผู้นำ และมีความพร้อมในการตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม มาช่วยในการบริหารราชการแผ่นดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้บังเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน สังคม และการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

 

ระยะและกำหนดการอบรม

กำหนดการอบรมระหว่างวันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

อบรมทั้งหมด จำนวน ๑๔ ครั้ง มีรายละเอียด ดังนี้

  • การอบรมในประเทศ จำนวน ๑๑ ครั้ง ณ โรงแรมในกรุงเทพมหานคร

(อบรมทุกวันพฤหัสบดี เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.)  

  • การอบรมนอกสถานที่ภายในประเทศ จำนวน ๑ ครั้ง
  • การศึกษาดูงาน ณ ประเทศออสเตรเลีย จำนวน ๑ ครั้ง (๘ วัน)
  • การนำเสนอโครงการต้นแบบเพื่อการยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐและ
    พิธีมอบประกาศนียบัตร จำนวน ๑ ครั้ง

(รวมระยะเวลาอบรมทั้งหมด จำนวน ๑๔ ครั้ง)

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (Thailand Digital Government Academy: TDGA)

กรณีหากท่านมีข้อสงสัยหรือประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่

นายเอก โอฐน้อย หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๐๒๗๖ ๗๗๗๙ หรือ

นางสาวศิริพร พงศ์วิญญู หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๑๙๘๕ ๐๔๗๑

iconheaddownload
ไฟล์แนบ
วันที่ : 20 มิถุนายน 2560 จำนวนการดาวน์โหลด : 344 ครั้ง
5 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 15 มิถุนายน 2560 จำนวนการดาวน์โหลด : 320 ครั้ง
8 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 15 มิถุนายน 2560 จำนวนการดาวน์โหลด : 320 ครั้ง
6 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 8 มิถุนายน 2560 จำนวนการดาวน์โหลด : 323 ครั้ง
10 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 3 พฤษภาคม 2560 จำนวนการดาวน์โหลด : 370 ครั้ง
2 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 3 พฤษภาคม 2560 จำนวนการดาวน์โหลด : 327 ครั้ง
4 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 3 พฤษภาคม 2560 จำนวนการดาวน์โหลด : 368 ครั้ง
1 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 27 เมษายน 2560 จำนวนการดาวน์โหลด : 396 ครั้ง
415 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 27 เมษายน 2560 จำนวนการดาวน์โหลด : 345 ครั้ง
568 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 27 เมษายน 2560 จำนวนการดาวน์โหลด : 321 ครั้ง
5 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 26 เมษายน 2560 จำนวนการดาวน์โหลด : 338 ครั้ง
7 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 2 พฤษภาคม 2560 จำนวนการดาวน์โหลด : 318 ครั้ง
14 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 2 พฤษภาคม 2560 จำนวนการดาวน์โหลด : 327 ครั้ง
29 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 31 มีนาคม 2560 จำนวนการดาวน์โหลด : 327 ครั้ง
7 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 28 มีนาคม 2560 จำนวนการดาวน์โหลด : 363 ครั้ง
1 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 28 มีนาคม 2560 จำนวนการดาวน์โหลด : 369 ครั้ง
2 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 22 มีนาคม 2560 จำนวนการดาวน์โหลด : 354 ครั้ง
8 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 1 เมษายน 2560 จำนวนการดาวน์โหลด : 378 ครั้ง
1 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 29 มีนาคม 2560 จำนวนการดาวน์โหลด : 338 ครั้ง
1 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 22 มีนาคม 2560 จำนวนการดาวน์โหลด : 390 ครั้ง
309 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 1 เมษายน 2560 จำนวนการดาวน์โหลด : 440 ครั้ง
204 KB ดาวน์โหลด
ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER