ขนาดอักษร |
TH EN

ข้อมูลเผยแพร่

EGA ร่วมกับ MICT จัดหลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง หรือ CIO รุ่นที่ 27

11 มกราคม 2559 01:47:33
1265
วันที่ : 11 มกราคม 2559 01:47:33 | 1265 อ่าน

 

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจัดการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer : CIO) รุ่นที่ 27 โดยนางทรงพร โกมลสุรเดช ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2559 ณ โรงแรมรอยัลปริ้นเซส หลานหลวง กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐเข้าร่วมอบรมหลักสูตร จำนวน 35 ท่าน


นางทรงพร โกมลสุรเดช ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดเผยว่า ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ หรือ CIO ถือเป็นผู้บริหารที่มีบทบาทสำคัญ ในการกำหนดทิศทางของการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในฐานะหน่วยงานหลักในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานของภาครัฐ จึงได้ให้ความสำคัญกับการสนับสนุนการปฏิบัติงานของ CIO มาโดยตลอด 

ในการนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนการกำหนดทิศทาง และนโยบายของการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐขององค์กร ให้มีประสิทธิภาพและเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม หน่วยงานภาครัฐจำเป็นต้องอาศัยผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐที่มีวิสัยทัศน์ และประสบการณ์ในการบริหารงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ    ดังนั้น การฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง จึงเป็นภารกิจสำคัญยิ่งที่จะสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐให้สามารถตอบสนองการขับเคลื่อนนโยบายและเป้าหมายขององค์กร ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล นอกจากนี้ การฝึกอบรมดังกล่าว ยังเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ อีกทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายในระดับนโยบายเพื่อให้เกิดการบูรณาการภาครัฐอย่างแท้จริง ตลอดจนมีการประสานการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ในอนาคต  

ในนามของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขอขอบคุณท่านผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ที่ให้ความสนใจเข้าร่วมการฝึกอบรม ในครั้งนี้  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การฝึกอบรมผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงในครั้งนี้  จะเป็นประโยชน์และส่งเสริมการบริหารราชการของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ยินดีให้การสนับสนุนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของภาครัฐต่อไป

 

ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER