ขนาดอักษร |
TH EN

ข้อมูลเผยแพร่

DGA จัดประชุม ‘คณะทำงานกำหนดมาตรฐานและแนวทางการจัดทำเอกสารสำคัญทางการศึกษาในรูปแบบดิจิทัล (Digital Transcript) ครั้งที่ 2/2563

18 พฤศจิกายน 2563 10:26:23
43
วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2563 10:26:23 | 43 อ่าน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA ‘คณะทำงานกำหนดมาตรฐานและแนวทางการจัดทำเอกสารสำคัญทางการศึกษาในรูปแบบดิจิทัล (Digital Transcript) ครั้งที่ 2/2563 ณ สำนักงาน DGA เมื่อวันที่ 6 พฤษจิกายน 2563 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ดร. สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ในฐานะที่ปรึกษาคณะทำงาน รวมทั้ง นายณัฐวัชร์ วรนพกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลดิจิทัล และ นางสาวอภิณห์พร อังคกมลเศรษฐ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลดิจิทัล เข้าร่วมประชุมพร้อมกับผู้แทนมหาวิทยาลัยต่าง ๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดยมีข้อสรุปร่วมกันว่า “จะเริ่มจัดทำ Digital Transcript สำหรับนิสิตนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563” ประโยชน์ที่จะได้จากการจัดทำเอกสารการศึกษาในรูปแบบดิจิทัล (Digital Transcript) จะช่วยลดภาระและขั้นตอนของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร พร้อมทั้งยังอำนวยความสะดวกให้นักศึกษาสามารถเข้าถึง Digital Transcript ของตนเองได้ผ่านช่องทางดิจิทัล ทุกที่ ทุกเวลา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยงานที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ประกอบด้วย

 

▪ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

 

▪ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

▪ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

▪ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

▪ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

▪ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

▪ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

▪ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

▪ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

▪ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

▪ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

 

▪ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

 

 

 

ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER