ขนาดอักษร |
TH EN

ข้อมูลเผยแพร่

DGA ร่วมกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ดัน CIO หน่วยงานระดับกรมชูธรรมาภิบาลข้อมูล ยกระดับสวัสดิการรัฐ

24 กันยายน 2563 12:28:15
203
วันที่ : 24 กันยายน 2563 12:28:15 | 203 อ่าน

 

 

 

 

 

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA ร่วมกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พัฒนาธรรมาภิบาลข้อมูลของกระทรวงฯ เริ่มก้าวแรกสร้างความเข้าใจและผลักดัน CIO ของหน่วยงานระดับกรมทั้งหมด พร้อมตั้งเป้าให้เกิดแผนการปฎิบัติด้านธรรมาภิบาลข้อมูล นำไปสู่การยกระดับสวัสดิการรัฐ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดยมี นายอนุกูล ปีดแก้ว รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานพร้อมมอบนโยบายให้เร่งดำเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรม ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เมื่อวันที่  22 กันยายน 2563 ณ โรงแรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทั้งนี้ภายในงาน ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ได้บรรยายเรื่อง “การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย” โดยแสดงวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลของ DGA ในการปรับบทบาทจากเดิมที่เป็นผู้ให้บริการเชิงโครงสร้างพื้นฐานหรือระบบไอที เป็นการมุ่งเน้นขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลผ่านการให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อขับเคลื่อนและยกระดับหน่วยงานรัฐไปสู่รัฐบาลดิจิทัลเต็มรูปแบบ โดยมุ่งเน้นความร่วมมือกับภาคเอกชนในลักษณะพันธมิตรร่วมดำเนินงานไปพร้อมกัน ไม่ใช่ในฐานะเพียงผู้รับจ้างทำงานในรูปแบบทั่วไป ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมและปฎิรูปการบริหารงานภาครัฐตามพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำหรับการดำเนินการของ DGA ในปัจจุบันมุ่งเน้น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านสิทธิสวัสดิการ ด้านสาธารณสุข ด้านอุตสาหกรรม ด้านการเกษตร และด้านการศึกษา โดยการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลจะเป็นกระบวนการสำคัญสำหรับหน่วยงานในการพัฒนาสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล เนื่องจากจะนำพาไปสู่การพัฒนาคุณภาพข้อมูล การบูรณาการข้อมูล การแลกเปลี่ยนข้อมูล และการดำเนินนโยบายที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ตลอดจนการพัฒนาระบบบริการและบริหารงานภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด้าน ดร. มนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม ผู้อำนวยการฝ่ายเดตาโซลูชั่นภาครัฐ และผู้บริหารข้อมูลระดับสูง (Chief Data Officer: CDO) DGA ได้บรรยายสร้างความเข้าใจเรื่องธรรมาภิบาลข้อมูล แนวทางการปฎิบัติ และประโยชน์ในเชิงรูปธรรมจากการดำเนินการธรรมาภิบาลข้อมูล ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม และต่อจากนั้นในช่วงบ่าย คณะทำงานฝ่ายเดตาโซลูชั่นภาครัฐ DGA ได้ร่วมกับ สำนักงานปลัด กระทรวงพัฒนาสังคมและมั่นคงของมนุษย์ จัดการประชุมเชิงปฎิบัติการ (workshop) ให้กับทีมงาน CIO ของหน่วยงานระดับกรม ของกระทรวงฯ เพื่อให้เกิดแผนการทำงานพร้อมขับเคลื่อนเป็นรูปธรรมทั้งในระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาวต่อไป

 

 

 

ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER