ขนาดอักษร |
TH EN

ข้อมูลเผยแพร่

TDGA โดย DGA เดินหน้า จัดอบรมหลักสูตรการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ หรือ DGF รุ่นที่ 3

1 กันยายน 2563 10:59:25
294
วันที่ : 1 กันยายน 2563 10:59:25 | 294 อ่าน

 

 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (TDGA) ภายใต้การดำเนินงานของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA เดินหน้าจัดอบรมหลักสูตรการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐด้วยการ workshop มุ่งเน้นการลงมือปฏิบัติจริง เพื่อพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้กับบุคลากรภาครัฐ ซึ่งมีเป้าหมายให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับไปปฎิบัติกับข้อมูลของหน่วยงานที่รับผิดชอบได้จริงอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งสร้างเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลในหน่วยงานภาครัฐด้วยการจัดทำ workshop อบรมมาอย่างต่อเนื่องเป็น รุ่นที่ 3 แล้ว โดยได้รับเกียรติจาก นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เป็นประธานในพิธีเปิด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำหรับบรรยากาศของการอบรม เมื่อวันที่ 20-21 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา สถาบัน TDGA ได้จัดเตรียมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ พร้อมทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรม ได้มีการนำข้อมูลของหน่วยงานต้นสังกัด มาทดลองปฏิบัติการจริงในการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลองค์กร เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้และประสบการณ์ดังกล่าวนำไปยกระดับการทำข้อมูลของหน่วยงานรัฐต้นสังกัด ให้มีคุณลักษณะที่ดี เหมาะสม และ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ ผลักดันให้เกิดธรรมาภิบาลข้อมูลในหน่วยงานภาครัฐได้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดยมี ผศ.ดร.โษฑศ์รัตต ธรรมบุษดี กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้พร้อมติวเข้ม workshop เน้นให้ผู้เข้าอบรมนำข้อมูลจริงขององค์กรมาฝึกจัดทำตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ เพื่อให้เครือข่ายสถาบันการศึกษาและบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการฝึกอบรมได้นำความรู้การจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลกลับไปถ่ายทอดหรือสามารถจัดฝึกอบรมต่อยอดความรู้ให้บุคลากรในองค์กรเข้าใจการจัดทำกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลได้จริง

 

 

 

 
ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER