ขนาดอักษร |
TH EN

ข้อมูลเผยแพร่

DGA ร่วมกับ สตง. และ NSTDA โดย NECTEC ลงนามความร่วมมือเพื่อพัฒนาต้นแบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้งานด้านการตรวจสอบเป็นครั้งแรกของประเทศไทย

20 กรกฎาคม 2563 05:18:05
771
วันที่ : 20 กรกฎาคม 2563 05:18:05 | 771 อ่าน

 

 

 

 

 

 

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA ร่วมกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง. และ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือ NECTEC ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการพัฒนาต้นแบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อการตรวจสอบ” หรือ Artificial Intelligence for Audit เพื่อนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในงานด้านการตรวจสอบ โดยมี นายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน  ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ร่วมลงนาม ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ณ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายสุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล กล่าวถึงที่มาของ MOU ในครั้งนี้ว่า “ DGA มีบทบาทและหน้าที่ในการสนับสนุนและส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐสามารถให้บริการสาธารณะในช่องทางดิจิทัลได้ โดยมีการบริหารจัดการและการบูรณาการข้อมูลภาครัฐและการทำงานให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงเข้าด้วยกันได้อย่างมั่นคงปลอดภัยและมีธรรมาภิบาล ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงบริการของรัฐได้ง่ายขึ้น ทั้งสนับสนุนให้มีการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐต่อสาธารณะและสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ดังนั้น ความร่วมมือระหว่าง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)  จึงเป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันที่สำคัญเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนระบบนิเวศของนวัตกรรมด้าน GovTech อย่างเป็นระบบ สามารถพัฒนาและส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐเข้าใจในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้งานด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการตรวจสอบด้วย AI นี้ซึ่งนับเป็นครั้งแรกของประเทศไทย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดยการนำ “ต้นแบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อการตรวจสอบ” นี้จะใช้ข้อมูลจากงานวิจัยและการประมวลผลภาษาธรรมชาติหรือ Natural language processing (NLP) ซึ่งเป็นวิทยาการแขนงหนึ่งในหมวดหมู่ของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ Artificial Intelligence ช่วยให้คอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจ ตลอดจนตีความและใช้งานภาษาปกติที่มนุษย์ใช้สื่อสารได้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทั้งนี้ เทคโนโลยี NLP จะสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับทางด้านวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) เช่น ข้อมูลทางการเงิน การคลัง ข้อมูลการใช้จ่ายเงินงบประมาณและข้อมูลของการจัดซื้อจัดจ้าง โดย AI จะประมวลผลจากคำสั่งต่าง ๆ เช่น keyword จากงานตรวจสอบที่เคยมีอยู่เดิม ประเด็นหรือข้อมูลวิเคราะห์ต่าง ๆ หรือข้อมูลเสนอแนะจากแนวทางที่ใกล้เคียง เพื่อนำมาวิเคราะห์และจัดทำรายงานเสนอแนะได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม่นยำ ตลอดจนติดตามผลการตรวจสอบต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้งานด้านการตรวจสอบสามารถดำเนินการได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงการแจ้งเตือนเพื่อประโยชน์ในเชิงป้องกันการทุจริต และส่งเสริมความโปร่งใสตามนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งผลที่ได้จะช่วยให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาด้าน AI และสามารถนำไปต่อยอดเพื่อให้เกิดการประยุกต์ใช้งานกับกระบวนการขั้นตอนดำเนินการ หรือการให้บริการ ของหน่วยงานรัฐอื่น ๆ ได้ต่อไปในอนาคต

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจุบัน DGA ได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัย และ ผู้ประกอบการนวัตกรรมดิจิทัล มากกว่า 30 แห่ง โดยจะผนึกกำลังร่วมกับพันธมิตรหลักภาครัฐเพื่อผลักดันและส่งเสริมให้เกิดระบบนิเวศสำหรับนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ (GovTech) ผ่านศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ หรือ Digital Government Technology and Innovation Center : DGTi  ทั้งเชิงนโยบายและแนวทางปฏิบัติสำหรับหน่วยงานภาครัฐในฐานะผู้ใช้นวัตกรรม รวมทั้งความร่วมมือกับภาคการศึกษาและสมาคมผู้ประกอบการหรือเกี่ยวข้องกับด้านนวัตกรรมดิจิทัลต่าง ๆ ในการแสวงหานวัตกรรมทั้งจากวิจัยและพัฒนาต่อยอดเพื่อนำไปสู่นวัตกรรมดิจิทัลสำหรับภาครัฐ”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด้าน นายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน กล่าวว่า “สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน มีเป้าหมายการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการตรวจสอบ จึงได้ร่วมมือกับ DGA และ สวทช.โดย NECTEC ในการศึกษา วิจัย และพัฒนาต้นแบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อการตรวจสอบการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ทางการเงิน การคลัง โดยเฉพาะการใช้จ่ายเงินงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เพื่อส่งสัญญาณเตือนและกำหนดมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อการเงินการคลังของรัฐได้อย่างเหมาะสมและทันต่อเหตุการณ์ โดยเริ่มโครงการนำร่อง จากงานตรวจสอบการดำเนินงาน (Performance Audit) ซึ่งเป็นการตรวจสอบว่าการดำเนินกงานตามแผนงาน หรือโครงการ เกิดผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นความร่วมมือทางด้านเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐในการขับเคลื่อนองค์กรสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล และนำร่องการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำหรับในด้านการสนับสนุน DGA และ สวทช. โดย NECTEC จะเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทและหน้าที่สำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาให้หน่วยงานภาครัฐใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพขององค์กรในภาพรวม นับเป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติภายใต้แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศให้ประสบความสำเร็จ ซึ่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะให้การสนับสนุนทั้ง 2 หน่วยงานในการดำเนินการตามภารกิจดังกล่าวอย่างเต็มที่”

 

 

 

ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER