ขนาดอักษร |
TH EN

ข้อมูลเผยแพร่

TDGA อบรมหลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 9 ครั้งที่ 10 เตรียมความพร้อมผู้บริหารระดับสูงขับเคลื่อนสู่การเปลี่ยนผ่านเป็นองค์กรดิจิทัล

8 กรกฎาคม 2562 04:58:02
463
วันที่ : 8 กรกฎาคม 2562 04:58:02 | 463 อ่าน

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (Thailand Digital Government Academy) หรือ TDGA โดย สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA จัดอบรมหลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 9 (e-GEP#9) ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 18 เมษายน ถึง 15 สิงหาคม 2562 

 

 

 

 

หลักสูตรฯ นี้ออกแบบขึ้นมาเพื่อให้รองหัวหน้าส่วนราชการหรือเทียบเท่า ผู้บริหารประเภทบริหารระดับสูง ได้แก่ รองอธิบดีหรือเทียบเท่า ที่ปรึกษา รองผู้ว่าราชการจังหวัด สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมอบรมไปใช้ในการกำหนดนโยบาย ขับเคลื่อนนโยบาย การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลในระดับองค์กรที่สามารถให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้รับบริการ รวมถึงการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการกำกับ ติดตาม และตรวจสอบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และป้องกัน ตลอดจนแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบด้วย

 

 

 

 

 

 

 

โดยการอบรมครั้งที่ 10 นี้ ได้รับเกียรติจาก ดร. เศรษฐพงศ์ มะลิสุวรรณ บรรยายในหัวข้อ จับกระแสเทคโนโลยีสำหรับรัฐบาลดิจิทัล ได้แก่ Blockchain, IOT, AI และ 5G

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พร้อมด้วย นายแดน ศรมณี อภิปรายเรื่อง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับรัฐบาลดิจิทัล แบบอัดแน่นความรู้เพื่อสร้างความพร้อมให้แก่ผู้บริหารป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลในระดับนโยบายเพื่อเปลี่ยนผ่านองค์กรไปสู่รัฐบาลดิจิทัล

 

 

ดูภาพเพิ่มเติมที่>> https://www.facebook.com/DGAThailand/posts/2296144987121796?__tn__=-R

 

 

 

 

 

 

 

ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER