ขนาดอักษร |
TH EN

ข้อมูลเผยแพร่

ประชุมการยกระดับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย

16 มีนาคม 2561 11:13:05
2017
วันที่ : 16 มีนาคม 2561 11:13:05 | 2017 อ่าน

การประชุมเพื่อยกระดับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย

โดย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ด้วยความร่วมมือของสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

 

--------------------------------------------------------------------------

 

๑. หลักการและเหตุผล

ด้วย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เล็งเห็นสถานการณ์ของโลกที่ก้าวเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล และตระหนักถึงความท้าทายและโอกาสในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ทั้งการรับมือกับปัญหาความท้าทายที่ประเทศกำลังเผชิญและการเพิ่มโอกาสในการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม เช่น การพัฒนาขีดความสามารถของธุรกิจ การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำของสังคม การบริหารจัดการการเข้าสู่สังคมสูงวัย และการแก้ปัญหาคอร์รัปชัน เป็นต้น จึงได้ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการจัดทำแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมขึ้น เพื่อเป็นกรอบในการผลักดันให้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ซึ่งแผนพัฒนาดิจิทัลฯ ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙ พร้อมกับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) ซึ่งจัดทำโดยสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สรอ. เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และกำหนดทิศทางในการยกระดับขีดความสามารถเชิงดิจิทัลของภาครัฐไทยให้เป็นเอกภาพและเป็นรูปธรรม

                   แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้กำหนดให้ “การปฏิรูปกระบวนทัศน์การทำงานและการให้บริการของภาครัฐ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการใช้ประโยชน์จากข้อมูล เพื่อให้การปฏิบัติงานโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล” เป็นหนึ่งในเป้าหมาย และกำหนดให้ “การปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล” เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ของแผน โดยมีแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) เป็นกลไกในการถ่ายทอดแนวนโยบายลงสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง ซึ่ง สรอ. ในฐานะหน่วยงานหลักในการจัดทำและสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลฯ ได้มีการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนและติดตามสถานภาพการดำเนินงานของโครงการต่างๆ ภายใต้แผนดังกล่าวมาโดยตลอด

                   เพื่อสนับสนุนให้เกิดการยกระดับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ คือ
๑)  ยกระดับตัวชี้วัดสากลที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

๒)  บริการภาครัฐตอบสนองประชาชน ผู้ประกอบการทุกภาคส่วนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และแม่นยำ โดยไม่ต้องใช้สำเนาเอกสาร
๓)  ประชาชนเข้าถึงข้อมูลภาครัฐได้สะดวก และเหมาะสม เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส และ การมีส่วนร่วมของประชาชน

และ ๔)  มีโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลภาครัฐ การจัดเก็บและบริหารฐานข้อมูลที่บูรณาการ ไม่ซ้ำซ้อน สามารถรองรับการเชื่อมโยงการทำงานระหว่างหน่วยงาน และให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ด้วยความร่วมมือของสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) และ สรอ. จึงกำหนดจัดการประชุมเพื่อยกระดับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่แนวคิดและแนวทางในการยกระดับการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐร่วมกัน ทั้งประเด็นความท้าทายและข้อจำกัดของหน่วยงานภาครัฐ ในการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล และนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประกอบในการจัดทำข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนาการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐในระดับกระทรวงและระดับประเทศต่อไป

 

นอกจากนี้ ยังหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดประชุมเพื่อยกระดับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยจะเป็นแบบอย่างที่ดีในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติให้เกิดขึ้นจริง โดยเริ่มต้นจากการบูรณาการกรอบแนวคิดร่วมกันของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อันจะนำไปสู่แนวทางการดำเนินงานร่วมกันของหน่วยงานที่มีบริการหลักสำหรับประชาชนและภาคธุรกิจ เพื่อร่วมกันยกระดับการให้บริการแก่ประชาชนและภาคธุรกิจให้มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย อันมีเป้าหมายสูงสุดในการให้บริการภาครัฐแบบครบวงจร ณ จุดเดียว ที่สามารถให้บริการได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามสิทธิที่ประชาชนรายบุคคลพึงจะได้รับ และมีระดับการรักษาความปลอดภัยด้วยการยืนยันพิสูจน์ตัวตนที่เชื่อถือได้

 

๒. วัตถุประสงค์ของการประชุม

          ๒.๑ เพื่อนำเสนอแนวคิดและแนวทางในการยกระดับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่ให้บริการแก่ประชาชนโดยตรง

          ๒.๒ เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อรวบรวมและจัดทำข้อเสนอแนะในการยกระดับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลทั้งในระดับกระทรวงและระดับประเทศอย่างเหมาะสม

          ๒.๓ เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐในการยกระดับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

         

๓. ผู้เข้าร่วมประชุม

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงของส่วนราชการ (CIO) และ/หรือเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐใน ๙ กระทรวงหลัก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จำนวนประมาณ ๕๐ คน

 

๔. ระยะเวลาในการประชุม

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.

 

๕. สถานที่จัดการประชุม

ห้องประชุม MDES1 ชั้น ๙ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

 

๖. วิธีการดำเนินการประชุม

การบรรยายและการรับฟังความคิดเห็น

 

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๗.๑ หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องรับทราบแนวคิดและแนวทางในการยกระดับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล โดยมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพการให้บริการแก่ภาคประชาชนและภาคธุรกิจ

๗.๒ สดช. และ สรอ. ได้รับทราบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมและจัดทำข้อเสนอแนะในการยกระดับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลทั้งในระดับกระทรวงและระดับประเทศอย่างเหมาะสม

๗.๓ ความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐในการยกระดับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

 

iconheaddownload
ไฟล์แนบ
วันที่ : 27 กรกฎาคม 2560 จำนวนการดาวน์โหลด : 531 ครั้ง
2 MB ดาวน์โหลด
139 KB ดาวน์โหลด
5 MB ดาวน์โหลด
ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER