(ร่าง) ประชาวิจารณ์จ้างโครงการ Thailand Data Innovation Awards, DIA by DGA (DGA/62/0134) ระหว่างวันที่ 11 – 16 มกราคม 2562


11 Jan 62
281

(ร่าง) ประชาวิจารณ์จ้างโครงการ Thailand Data Innovation Awards, DIA by DGA (DGA/62/0134) ระหว่างวันที่ 11 – 16 มกราคม 2562

1

ร่างเอกสารประกวดราคา 11-16 ม.ค. 62

72 ครั้ง
2

ประกาศประชาวิจารณ์ 11 – 16 ม.ค. 62

60 ครั้ง