ประกาศประกวดราคาจ้างงานจ้างโครงการพัฒนาระบบให้บริการลงนามอิเล็กทรอนิกส์บนเอกสารสำคัญทางการศึกษาและหนังสือราชการแบบรวมศูนย์ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/65/0182)


23 มิ.ย. 65
65
1

DGA-65-0182 ประกาศประกวดราคา

เลขที่โครงการ 65067225493
งบประมาณ 5,000,000.00 บาท
12 ครั้ง
2

DGA-65-0182 เอกสารประกวดราคา

เลขที่โครงการ 65067225493
งบประมาณ 5,000,000.00 บาท
5 ครั้ง
3

(TOR) DGA-65-0182

เลขที่โครงการ 65067225493
งบประมาณ 5,000,000.00 บาท
12 ครั้ง