ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาบริการระบบการสื่อสารแบบรวมศูนย์ (UNIFIED COMMUNICATION) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/65/0089)


30 Mar 65
93
1

DGA-65-0089 ยกเลิกประกาศเชิญชวน-signed

เลขที่โครงการ 64127409913
งบประมาณ 139,650,000.00 บาท
30 ครั้ง