มาตรฐานการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ ด้านความหมายข้อมูล เรื่องมาตรฐานข้อมูลบุคคลและข้อมูลนิติบุคคล


22 November 2564
2755

ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ

ด้วยพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 ในมาตรา 13 ระบุว่าเพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดินและการให้บริการประชาชน ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลที่มีการจัดทำและครอบครองตามที่หน่วยงานของรัฐแห่งอื่นร้องขอ ที่จะเกิดการบูรณาการร่วมกัน และ มาตรา 15 ระบุว่า ให้มีศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลและทะเบียนดิจิทัลระหว่างหน่วยงานของรัฐ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการของหน่วยงานของรัฐในการให้บริการประชาชนผ่านระบบดิจิทัล และดำเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้

(1) กำหนดนโยบายและมาตรฐานเกี่ยวกับการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลให้ความเห็นชอบ
(2) ประสานและให้ความช่วยเหลือแก่หน่วยงานของรัฐในการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลระหว่างกัน รวมทั้งกำกับติดตามให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปในแนวทางและมาตรฐานเดียวกันตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลกำหนด
(3) จัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัลของภาครัฐ และจัดเก็บบันทึกหลักฐานของการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัล
(4) เรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลมอบหมาย  

มาตรฐานการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ ด้านความหมายข้อมูล เรื่องข้อมูลบุคคลและข้อมูลนิติบุคคล (Thailand Government Information Exchange, Series: Semantic Standard, Part 1: Person Data and Part 2: Juristic Person Data)  คืออะไร     

กลุ่มมาตรฐานการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ (Thailand Government Information Exchange: TGIX) ประกอบด้วยมาตรฐาน 2 กลุ่มได้แก่ (1) กลุ่มมาตรฐานด้านการเชื่อมโยงข้อมูล และ (2) กลุ่มมาตรฐานด้านความหมายข้อมูล ในมาตรฐานกลุ่มแรกจะเกี่ยวข้องกับสถาปัตยกรรมของแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนข้อมูล ในขณะที่มาตรฐานกลุ่มหลังจะเกี่ยวข้องกับชื่อข้อมูลและโครงสร้างข้อมูลที่ใช้ในการแลกเปลี่ยน มาตรฐานการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ ด้านความหมายข้อมูล เรื่องข้อมูลบุคคลและข้อมูลนิติบุคคลนี้จัดอยู่ในมาตรฐานกลุ่มความหมายข้อมูล

ในรายละเอียดมาตรฐานทั้งสองชุดนี้กล่าวถึงข้อกำหนดของชื่อข้อมูลและโครงสร้างข้อมูล สำหรับใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลพื้นฐานของบุคคล (Person) และนิติบุคคล (Juristic Person) ระหว่างหน่วยงาน โดยมาตรฐานแต่ละเรื่องจะประกอบด้วยชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลแต่ละชนิดจะมีไฟล์สคีมา XSD และ ตัวอย่างข้อมูลในรูปแบบ XML และ JSON ตัวอย่างข้อมูลบุคคล เช่น ข้อมูลบุคคล ประเภทข้อมูลชื่อบุคคล ข้อมูลคำนำหน้าชื่อบุคคล ข้อมูลเพศ ข้อมูลสัญชาติบุคคล ฯลฯ และ ตัวอย่างข้อมูลนิติบุคคล เช่น ข้อมูลนิติบุคคล ข้อมูลประเภทนิติบุคคล ข้อมูลสถานะนิติบุคคล ข้อมูลวัตถุประสงค์นิติบุคคล ข้อมูลกรรมการ/ผู้เป็นหุ้นส่วน ฯลฯ

มาตรฐานชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้หน่วยงานสามารถนำไปใช้ในการออกแบบ Web Application Programming Interface (Web API) ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลภายใต้ชื่อฟิลด์ข้อมูลและโครงสร้างข้อมูลแบบเดียวกัน เพื่อเป็นการลดต้นทุนในการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงาน มาตรฐานด้านความหมายข้อมูลนี้อ้างอิงแนวทางในการพัฒนาตามเอกสาร “กรอบแนวทางการพัฒนามาตรฐานการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ”

ทางสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) ซึ่งมีหน้าที่อำนวยการและสนับสนุนการปฏิบัติงานในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล จึงขอความอนุเคราะห์ท่านร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างมาตรฐานรัฐบาลดิจิทัล ว่าด้วย มาตรฐานการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ ด้านความหมายข้อมูล เรื่องข้อมูลบุคคลและนิติบุคคล เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงต่อไป โดยสามารถตอบแบบแสดงความคิดเห็นกลับมาภายใน วันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564

สำหรับลงทะเบียนหน่วยงาน คลิก

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=Ocq5V3P1D0OnrA7143K1AcdsT5NftjJMhJ4AN9xIL01URFdLUk5SNkZVWlpJMlNVNkU5SjdSSFI3NC4u

สำหรับใส่ข้อเสนอแนะต่อร่างมาตรฐาน คลิก

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=Ocq5V3P1D0OnrA7143K1AcdsT5NftjJMhJ4AN9xIL01UMDdJRTY4VzRZN0VUNkhXWEUyUEtENzFGUS4u

สำหรับดาวน์โหลดไฟล์ JSON XML XSD คลิก

 

เอกสารแนบ

1

Draft_TGIX_Semantic_Person_(CDV)

189 ครั้ง
2

Draft_TGIX_Semantic_Juristic_(CDV)

132 ครั้ง
3