e-Government Portal


13 มกราคม 2564
2909

ระบบเว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ e-Government Portal

e-Government Portal หรือระบบเว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ คือระบบสารสนเทศที่เป็น “ศูนย์กลาง” ระหว่างประชาชนกับหน่วยงานภาครัฐ เป็นเว็บไซต์รวมบริการต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐที่ประชาชนสามารถเลือกบริการได้ตามความต้องการผ่านอุปกรณ์สื่อสารหลายประเภท โดยการเข้าใช้เว็บไซต์ Thailand e-Government Portal (http://www.egov.go.th)

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลและบริการต่างๆ ของภาครัฐ ซึ่งเป็นผลดีต่อการประกอบอาชีพ การมีงานทำ และการดำรงชีวิตประจำวัน โดยเข้าถึงได้สะดวกจากทุกที่ ทุกเวลา และทุกอุปกรณ์ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน ในเรื่องการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ และเป็นการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน (e-Participation)

ผลการดำเนินงาน

  1. ปัจจุบันเชื่อมโยงบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐกับเว็บไซต์กลางฯ แบบ Single Sign-On ได้ทั้งสิ้น 38 ระบบ เช่น ระบบฐานข้อมูล การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์
  2. ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระบบข้อมูลองค์กรชุมชนตำบล ระบบข้อมูลสวัสดิการชุมชนระดับจังหวัด ระบบบริการสอบถามปัญหากฎหมายผ่านอินเทอร์เน็ต ระบบศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟู
  3. สมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ และระบบรับและจัดสรรทรัพยากรบริจาคเพื่อสงเคราะห์ผู้เดือดร้อน เป็นต้น
  4. 2.ปรับปรุงระบบเว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐให้เป็นไปตามมาตรฐานของเว็บไซด์ภาครัฐที่จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเผยแพร่ให้แก่หน่วยงานภาครัฐต่างๆ
  5. 3.การปรับปรุงข้อมูลเนื้อหาบนเว็บไซต์ e-Government Portal ให้มีเนื้อหาครบถ้วนและเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งานมากที่สุด โดยอยู่ระหว่างจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการดังกล่าว

ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

DGA Contact Center โทร : 0 2612 6060 หรือ อีเมล : contact@dga.or.th