GIN Conference


21 เมษายน 2564
652

ในช่วงระหว่างสถานการณ์ COVID-19 ได้มีการประกาศใช้งานมาตรการการลดจำนวนปริมาณการเข้าทำงาน ณ สถานที่ทำงานของข้าราชการ รวมถึงมาตรการ Work From Home โดยให้ใช้เครื่องมือในการประชุมทางไกลออนไลน์ (E-Conference) เป็นเครื่องมือการทำงานหลัก ทดแทนการเข้ามาประชุมหารือ ณ สถานที่ราชการ เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงไม่ให้ข้าราชการติดเชื้อโรค COVID-19 ตามนโยบาย หยุดเชื้อเพื่อชาติ ซึ่งทำให้ประชาชน ภาคเอกชนและหน่วยงานรัฐมีความตื่นตัวในเรื่องการใช้งานการประชุมออนไลน์เพิ่มขึ้นมากอย่างมีนัยยะ หน่วยงานภาครัฐในฐานะผู้มีหน้าที่ออกกฎระเบียบจึงได้ทำการออกพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 เพื่อใช้เป็นมาตรฐานการใช้งานรวมไปถึงกฎระเบียบและกฎเกณฑ์เพื่อให้เกิดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย

 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สพร.) ในฐานะผู้ให้บริการระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (บริการ Gin Conference) สำหรับหน่วยงานภาครัฐ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการปฏิบัติตาม พ.ร.ก.การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งในแง่คุณสมบัติการให้บริการ การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและความพร้อมในการให้บริการระบบในช่วงเวลาฉุกเฉิน จึงเป็นเหตุที่สำคัญเพื่อให้ระบบ Gin Conference ได้ทำการปรับปรุงศักยภาพและคุณสมบัติระบบให้เท่าทันกับยุคสมัย เพิ่มเติมขีดความสามารถในการให้บริการให้ดีมากยิ่งขึ้น เพื่อรองรับการใช้งานจากหน่วยงานภาครัฐต่างๆทั้งส่วนกลางและภูมิภาค

บริการ Gin Conference จะทำการเปลี่ยนแปลง Version จาก Gin Conference version 8 เป็น version 9 นับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป

โดยการย้ายผู้ใช้งานจาก Version 8 เป็น Version 9 จะทำการย้ายเป็นกลุ่มหน่วยงาน จำนวนทั้งหมด 3 กลุ่ม โดยมีรอบการโอนย้ายดังนี้

กลุ่ม จำนวนหน่วยงาน วันที่ทำการย้าย วันที่ใช้งานระบบ V8 ได้วันสุดท้าย รายชื่อหน่วยงาน
กลุ่มที่ 1 14 1 กรกฎาคม 2563 30 มิถุนายน 2563 Link
กลุ่มที่ 2 82 7 กรกฎาคม 2563 6 กรกฎาคม 2563 Link
กลุ่มที่ 3 67 15 กรกฎาคม 2563 14 กรกฎาคม 2563 Link

นับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป หน่วยงานที่มีรายชื่อตามวันที่ทำการย้าย  จำเป็นจะต้อง Uninstall software AcuConference 8 ออกจากเครื่องพร้อมทำการติดตั้ง software AcuConference 9 

หากไม่ทำการติดตั้งซอฟท์แวร์ตัวใหม่ ท่านจะไม่สามาถเข้าใช้งานระบบได้

เอกสารแนบ

1
2
3
4
5
6
7
8
9