ตู้บริการสาขาโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช


21 กรกฎาคม 2564
3

รพ. สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดตาก