ตู้บริการสาขาโรงพยาบาลเสนา


21 กรกฎาคม 2564
2

รพ. เสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา