ตู้บริการสาขาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน


21 กรกฎาคม 2564

รพ.สมเด็จพระยุพราชตะพานหิน จังหวัดพิจิตร