ตู้บริการสาขาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน


21 กรกฎาคม 2564
12

รพ.สมเด็จพระยุพราชตะพานหิน จังหวัดพิจิตร