ตู้บริการสาขาโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช


8 มิถุนายน 2564