ตู้บริการสาขาโรงพยาบาลพระจอมเกล้า เพชรบุรี


8 มิถุนายน 2564