โรงพยาบาล ราชวิถี ตู้ 3 (ชั้น 1 ตึกสะอาดฯ)


8 มิถุนายน 2564