ตู้บริการสาขาโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)


8 มิถุนายน 2564