ตู้บริการสาขาโรงพยาบาลราชวิถี ตู้ 2 (ชั้น 1 อาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี)


8 มิถุนายน 2564