นักวิเคราะห์อาวุโส 1-2 กลุ่มงานวิชาการและเครือข่ายความรู้ดิจิทัล สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล


30 April 2567
2410

Job Responsibilities

 • ความรู้ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล และวางแผนกลยุทธ์ แนวทาง และการติดตามการพัฒนาทักษะดิจิทัลของบุคลากรภาครัฐ
 • ความรู้ด้านการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า
 • ทักษะการวางแผน ติดตามและประเมินผล
 • ทักษะการนำเสนอ การออกแบบเอกสารและรายงานเพื่อให้น่าสนใจและมีเนื้อหาที่สำคัญครบถ้วน
 • ทักษะการให้คำปรึกษา การสอนงาน การสื่อสารเพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ
 • ความรู้พื้นฐานด้านระบบรัฐบาลดิจิทัล
 • สามารถ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • หากมีประสบการณ์ในการออกแบบเนื้อหาหลักสูตรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลหรือด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

Job Qualifications

 • วุฒิปริญญาโทขึ้นไป ในสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์ บริหารคอมพิวเตอร์ บริหารธุรกิจและการจัดการ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 8 ปี
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับ
  • การวิเคราะห์ และจัดทำแผนกลยุทธ์ แนวทาง และการติดตามการพัฒนาทักษะดิจิทัล
  • การจัดทำแผนงบประมาณ รวมถึงการวิเคราะห์และออกแบบรายงานเพื่อใช้ในการบริหารภารกิจได้
  • การจัดทำรายงานความก้าวหน้าเพื่อรายงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การติดตามประเมินผลความสำเร็จของโครงการที่ได้รับมอบหมาย
  • สามารถให้ความเห็น คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรและฝึกการอบรม รวมถึงแก้ไขปัญหาหรือการพัฒนางานที่เกี่ยวข้องได้

โปรดกรอกข้อมูลส่วนบุคคลลงในแบบฟอร์มนี้ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการรับท่านเข้าทำงาน อนึ่งในกรณีที่ท่าน ไม่ผ่าน การพิจารณารับเข้าทำงาน ข้อมูลในใบสมัครจะถูกเก็บรักษาไว้อีกเป็นระยะเวลา 1 ปี เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งงานอื่น ในกรณีที่ท่าน ผ่าน การพิจารณารับเข้าทำงาน ข้อมูลในใบสมัครจะถูกเก็บรักษาไว้ตลอดระยะเวลาการเป็นเจ้าหน้าที่/ลูกจ้าง และเก็บต่อเนื่องอีกเป็นระยะเวลา 10 ปี เพื่อกรณีต้องใช้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายแรงงาน

สมัครงาน ฟอร์มที่3
 • ตำแหน่งงานและประวัติ
 • ประวัติการศึกษา
 • ประวัติการทำงาน
  • การฝึกอบรมและอื่นๆ

  1.1 ตำแหน่งงานที่สมัคร (Position applied for)

  1.2 ประวัติส่วนตัว (Personal Data)

  เพศ *
  สถานะทางการทหาร (Military service status)

  1.3 บุคคลและช่องทางการติดต่อสำรอง

  1.4 รูปถ่ายของท่าน

  Maximum file size: 5MB

  ผู้ที่สนใจสามารถส่ง resume (ประวัติส่วนตัว) เพิ่มเติมได้ที่ E-Mail: recruit@dga.or.th โทรศัพท์:  080-045-3147