นักวิเคราะห์อาวุโส สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล


4 October 2565
1976

Job Responsibilities

 • จัดทำงบประมาณในการจัดฝึกอบรมตามแผนการฝึกอบรม
 • รวบรวมข้อมูล ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล ในการจัดทำแผนกลยุทธ์ และแผนการดำเนินงานในการบริหารจัดการงาน ฝึกอบรมทักษะดิจิทัลในหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันฯ
 • ประสานงานและนำเสนอแผนงาน/โครงการ/หลักสูตรต่างๆ ของสถาบันต่อหน่วยงานภาครัฐ
 • ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนงาน วัตถุประสงค์ และบรรลุเป้าหมายที่สถาบันฯ กำหนดไว้และตอบสนองต่อความต้องการของหน่วยงานภาครัฐได้ทันเวลา
 • สรุปรายงานผลการฝึกอบรม
 • ติดต่อประสานงาน ดูแล และติดตามการจัดฝึกอบรมมาตรฐานหลักสูตรต่างๆ ที่ดำเนินการโดยเครือข่ายความร่วมมือของสถาบันฯ
 • ติดตาม และประเมินผลความสำเร็จงานบริหารงานฝึกอบรมหลักสูตรของสถาบันฯ เพื่อการปรับปรุงและพัฒนา อย่างต่อเนื่อง
 • ประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอกเพื่อสนับสนุนการจัดหาวิทยากร รวมทั้งการติดตามผลการประเมินวิทยากร
 • จัดทำเอกสารเผยแพร่ เอกสารวิชาการ และให้ข้อมูลทางวิชาการ รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ตามภารกิจ ของสถาบันฯ และสำนักงาน
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

Job Qualifications

 • วุฒิการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านการฝึกอบรมอย่างน้อย 5 ปี ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • สามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี รักในการบริการ
 • มีความรับผิดชอบ และมีความแสวงหาความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอ
 • สามารถพูดในที่สาธารณะได้หรือเป็นพิธีกรในหลักสูตรต่างๆได้
 • สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้
 • สามารถใช้งาน MS-Office เช่น Word , Power Point และ Excel ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถวิเคราะห์ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น พร้อมนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้

โปรดกรอกข้อมูลส่วนบุคคลลงในแบบฟอร์มนี้ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการรับท่านเข้าทำงาน อนึ่งในกรณีที่ท่าน ไม่ผ่าน การพิจารณารับเข้าทำงาน ข้อมูลในใบสมัครจะถูกเก็บรักษาไว้อีกเป็นระยะเวลา 1 ปี เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งงานอื่น ในกรณีที่ท่าน ผ่าน การพิจารณารับเข้าทำงาน ข้อมูลในใบสมัครจะถูกเก็บรักษาไว้ตลอดระยะเวลาการเป็นเจ้าหน้าที่/ลูกจ้าง และเก็บต่อเนื่องอีกเป็นระยะเวลา 10 ปี เพื่อกรณีต้องใช้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายแรงงาน

สมัครงาน ฟอร์มที่3
 • ตำแหน่งงานและประวัติ
 • ประวัติการศึกษา
 • ประวัติการทำงาน
  • การฝึกอบรมและอื่นๆ

  1.1 ตำแหน่งงานที่สมัคร (Position applied for)

  1.2 ประวัติส่วนตัว (Personal Data)

  เพศ *
  สถานะทางการทหาร (Military service status)

  1.3 บุคคลและช่องทางการติดต่อสำรอง

  1.4 รูปถ่ายของท่าน

  Maximum upload size: 5MB

  ผู้ที่สนใจสามารถส่ง resume (ประวัติส่วนตัว) เพิ่มเติมได้ที่ E-Mail: chanudejh.sarhiphan@dga.or.th โทรศัพท์: 02-612-6000 ต่อ 11105, 081-4949255