ผู้จัดการส่วนบริหารความเสี่ยง ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร


31 สิงหาคม 2565
116

Job Responsibilities

 • บริหารการจัดการ ศึกษาและรวบรวมข้อมูล ปัจจัยเสี่ยงภายในและภายนอกที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายและผลกระทบต่อสำนักงาน และมีส่วนร่วมในการวางแผนการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน กฎหมายหรือระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง
 • บริหารการจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพรวมไปถึงการบริหารจัดการลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้
 • สนับสนุนการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการด้านการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง
 • รายงานผลการดำเนินงานและความคืบหน้าของโครงการ/กิจกรรม ที่ได้จากการวิเคราะห์ และตรวจสอบในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยง
 • ให้ข้อเสนอแนะการบริหารความเสี่ยง เพื่อควบคุมความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการที่ดี
 • ศึกษาและวางแผนการดำเนินงานด้านธรรมาภิบาล (Good Governance) พร้อมทั้งดูแล ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
 • ศึกษาและวางแผนการดำเนินงานด้านการควบคุมภายใน พร้อมทั้งเสนอแนะเครื่องมือในการควบคุมภายในที่เหมาะสมกับสำนักงาน
 • ให้ข้อเสนอและในการจัดระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบ และติดตามประเมินผล
 • บริหารงาน การประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องในการวิเคราะห์ ตรวจสอบ และเสนอแนะวิธีการในการบริหารจัดการการควบคุมภายใน
 • วางแผนการและดำเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน
 • สื่อสาร สนับสนุน ให้คำปรึกษาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน
 • บริหารงานวิเคราะห์ ประเมินผล ปรับปรุง จัดทำงานรายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน 

Job Qualifications

 • ปริญญาตรีสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ บริหารธุรกิจ การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านงานการบริหารความเสี่ยง งานความคุมภายใน หรืองานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 8 ปี
 • ประสบการณ์ด้านการบริหารทีมงาน

โปรดกรอกข้อมูลส่วนบุคคลลงในแบบฟอร์มนี้ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการรับท่านเข้าทำงาน อนึ่งในกรณีที่ท่าน ไม่ผ่าน การพิจารณารับเข้าทำงาน ข้อมูลในใบสมัครจะถูกเก็บรักษาไว้อีกเป็นระยะเวลา 1 ปี เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งงานอื่น ในกรณีที่ท่าน ผ่าน การพิจารณารับเข้าทำงาน ข้อมูลในใบสมัครจะถูกเก็บรักษาไว้ตลอดระยะเวลาการเป็นเจ้าหน้าที่/ลูกจ้าง และเก็บต่อเนื่องอีกเป็นระยะเวลา 10 ปี เพื่อกรณีต้องใช้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายแรงงาน

สมัครงาน ฟอร์มที่3
 • ตำแหน่งงานและประวัติ
 • ประวัติการศึกษา
 • ประวัติการทำงาน
 • การฝึกอบรมและอื่นๆ

1.1 ตำแหน่งงานที่สมัคร (Position applied for)

1.2 ประวัติส่วนตัว (Personal Data)

เพศ *
สถานะทางการทหาร (Military service status)

1.3 บุคคลและช่องทางการติดต่อสำรอง

1.4 รูปถ่ายของท่าน

Maximum upload size: 5MB

ผู้ที่สนใจสามารถส่ง resume (ประวัติส่วนตัว) เพิ่มเติมได้ที่ E-Mail: chanudejh.sarhiphan@dga.or.th โทรศัพท์: 02-612-6000 ต่อ 11105, 081-4949255