ผู้เชี่ยวชาญ งานพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลภาครัฐ


30 กรกฎาคม 2565

Job Responsibilities

 • ศึกษา วิเคราะห์ ความเป็นไปได้ของความต้องการทางธุรกิจเพื่อกำหนดแนวทางในการพัฒนาระบบดิจิทัล
 • จัดทำแผนการพัฒนาระบบและงบประมาณ รวมถึงข้อเสนอเชิงเทคนิคของโครงการ (Technical Proposal) พร้อมกำหนดเงื่อนไข ข้อตกลงการใช้งานระบบดิจิทัล และกำกับดูแลการให้บริการ
 • วิเคราะห์ และออกแบบสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวข้องกันระหว่างระบบดิจิทัลและความต้องการทางธุรกิจ
 • พัฒนาระบบดิจิทัล ทั้งในเรื่องของการพัฒนาการทดสอบ การติดตั้ง การนำออกใช้งาน ปริมาณการใช้งาน คุณภาพของระบบที่พัฒนาขึ้นในทุกด้าน
 • วิเคราะห์ปัญหาเชิงลึก เพื่อแก้ไข ปรับปรุง และบำรุงรักษาระบบดิจิทัลให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ
 • ทบทวนผลการให้บริการ และเสนอแนะแนวทางการปรับปรุง การสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆเพื่อให้บริการระบบดิจิทัล
 • กำหนดระดับคุณภาพที่ยอมรับได้ (quality criteria) มาตรฐานทางเทคนิค กรณีทดสอบ (test cases) ของระบบดิจิทัล ความต้องการของผู้ใช้งาน และความเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบดิจิทัลของสำนักงาน (compliance test)
 • ให้คำปรึกษาเชิงลึก และถ่ายทอดความรู้ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ทางเลือกในการพัฒนาระบบดิจิทัล หรือรายละเอียดเกี่ยวกับนวัตกรรมทางด้านดิจิทัล
 • สร้างแรงบันดาลใจ และสนับสนุนหน่วยงาน เพื่อบริหารความสัมพันธ์ทั้งกับ ลูกค้า ผู้พัฒนา และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นของผู้ใช้บริการ
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

Job Qualifications

 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ บริหารคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารโครงการที่เกี่ยวข้องกับระบบดิจิทัล หรืองานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 8 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านการจัดทำแอปพลิเคชันหรือระบบที่เกี่ยวข้อง
 • มีความสามารถในการบริหารทีมงาน

โปรดกรอกข้อมูลส่วนบุคคลลงในแบบฟอร์มนี้ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการรับท่านเข้าทำงาน อนึ่งในกรณีที่ท่าน ไม่ผ่าน การพิจารณารับเข้าทำงาน ข้อมูลในใบสมัครจะถูกเก็บรักษาไว้อีกเป็นระยะเวลา 1 ปี เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งงานอื่น ในกรณีที่ท่าน ผ่าน การพิจารณารับเข้าทำงาน ข้อมูลในใบสมัครจะถูกเก็บรักษาไว้ตลอดระยะเวลาการเป็นเจ้าหน้าที่/ลูกจ้าง และเก็บต่อเนื่องอีกเป็นระยะเวลา 10 ปี เพื่อกรณีต้องใช้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายแรงงาน

สมัครงาน ฟอร์มที่3
 • ตำแหน่งงานและประวัติ
 • ประวัติการศึกษา
 • ประวัติการทำงาน
 • การฝึกอบรมและอื่นๆ

1.1 ตำแหน่งงานที่สมัคร (Position applied for)

1.2 ประวัติส่วนตัว (Personal Data)

เพศ *
สถานะทางการทหาร (Military service status)

1.3 บุคคลและช่องทางการติดต่อสำรอง

1.4 รูปถ่ายของท่าน

Maximum upload size: 5MB

ผู้ที่สนใจสามารถส่ง resume (ประวัติส่วนตัว) เพิ่มเติมได้ที่ E-Mail: chanudejh.sarhiphan@dga.or.th โทรศัพท์: 02-612-6000 ต่อ 11105, 081-4949255