นักกลยุทธ์อาวุโส งานแผน งบประมาณและติดตามประเมินผล


7 กรกฎาคม 2565
1552

Job Responsibilities

 • ร่วมศึกษา วิเคราะห์ และมีส่วนร่วมในการจัดทำ ทบทวน ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ และแผนกลยุทธ์ขององค์กรทั้งระยะสั้นและระยะยาว
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายใน และภายนอก รวมถึงการจัดเตรียมข้อมูลต่างๆ สำหรับการชี้แจงงบประมาณตามกระบวนการด้านงบประมาณ
 • ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล และร่วมจัดทำแผนงบประมาณประจำปีของสำนักงาน
 • ร่วมจัดทำคำของบประมาณประจำปี เพื่อเสนอต่อสำนักงบประมาณ
 • วิเคราะห์ และร่วมประเมินผลตัวชี้วัดระดับสำนักงาน และหน่วยงาน รวมถึงตัวชี้วัดโครงการของสำนักงาน เพื่อแสวงหาแนวทางในการพัฒนาระบบการประเมินและตัวชี้วัดของสำนักงาน
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

Job Qualifications

 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์ บริหารคอมพิวเตอร์ บริหารธุรกิจ การจัดการ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเงินและการบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการทำแผนกลยุทธ์องค์กร ด้านการจัดทำงบประมาณ วิเคราะห์โครงการ หรืองานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 4 ปี

โปรดกรอกข้อมูลส่วนบุคคลลงในแบบฟอร์มนี้ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการรับท่านเข้าทำงาน อนึ่งในกรณีที่ท่าน ไม่ผ่าน การพิจารณารับเข้าทำงาน ข้อมูลในใบสมัครจะถูกเก็บรักษาไว้อีกเป็นระยะเวลา 1 ปี เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งงานอื่น ในกรณีที่ท่าน ผ่าน การพิจารณารับเข้าทำงาน ข้อมูลในใบสมัครจะถูกเก็บรักษาไว้ตลอดระยะเวลาการเป็นเจ้าหน้าที่/ลูกจ้าง และเก็บต่อเนื่องอีกเป็นระยะเวลา 10 ปี เพื่อกรณีต้องใช้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายแรงงาน

สมัครงาน ฟอร์มที่3
 • ตำแหน่งงานและประวัติ
 • ประวัติการศึกษา
 • ประวัติการทำงาน
 • การฝึกอบรมและอื่นๆ

1.1 ตำแหน่งงานที่สมัคร (Position applied for)

1.2 ประวัติส่วนตัว (Personal Data)

เพศ *
สถานะทางการทหาร (Military service status)

1.3 บุคคลและช่องทางการติดต่อสำรอง

1.4 รูปถ่ายของท่าน

Maximum upload size: 5MB

ผู้ที่สนใจสามารถส่ง resume (ประวัติส่วนตัว) เพิ่มเติมได้ที่ E-Mail: chanudejh.sarhiphan@dga.or.th โทรศัพท์: 02-612-6000 ต่อ 11105, 081-4949255