ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการดิจิทัล


18 พฤศจิกายน 2564
669

Job Responsibilities

 • กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และแผนการดำเนินการของฝ่ายปฏิบัติการดิจิทัลทั้งในระยะสั้นและระยะยาวที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ภารกิจ และเป้าหมายของสำนักงาน
 • ประมาณการ ควบคุมและบริหารทรัพยากรและงบประมาณในการดำเนินงานของฝ่ายปฏิบัติการดิจิทัล
 • วางแผน ควบคุม บริหารจัดการและดูแลงานบริการลูกค้าโดยให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
 • ควบคุมการบริหารจัดการแอปพลิเคชันและแพลตฟอร์มภายหลังการเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
 • ควบคุมการบริหารจัดการระบบสารสนเทศต่าง ๆ ทั้งที่ใช้ภายในสำนักงานและที่ให้บริการแก่ผู้ใช้งานภายนอก รวมถึงแอปพลิเคชัน (Application) ภายนอกให้ทำงานร่วมกับแพลตฟอร์ม (Platform) ที่สำนักงานให้บริการโดยสพร.หรือร่วมให้บริการ
 • ควบคุมการจัดทำแผนการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศของหน่วยงานขอรับบริการ
 • ควบคุมการปฏิบัติงานลงพื้นที่ (Onsite Service) และให้คำแนะนำทางเทคนิคเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรค และข้อจำกัดต่าง ๆ ในการใช้บริการ รวมถึงความต้องการต่าง ๆ ของหน่วยงานที่ใช้บริการ
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญช

Job Qualifications

 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์ บริหารคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการวางแผน บริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขนาดใหญ่ หรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 12 ปี
 • มีประสบการณ์การบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ สามารถวางแผน วิเคราะห์ ออกแบบ และควบคุม ได้เป็นอย่างดี
 • ความรู้ด้านการวิเคราะห์ ออกแบบสถาปัตยกรรมด้านสารสนเทศและการวางแผนแนวทางการพัฒนาระบบ (Roadmap)
 • มีทักษะการบริหารมาตรฐานการให้บริการให้สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา
 • สามารถบริหารทีมและผู้ใต้บังคับบัญชา

โปรดกรอกข้อมูลส่วนบุคคลลงในแบบฟอร์มนี้ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการรับท่านเข้าทำงาน อนึ่งในกรณีที่ท่าน ไม่ผ่าน การพิจารณารับเข้าทำงาน ข้อมูลในใบสมัครจะถูกเก็บรักษาไว้อีกเป็นระยะเวลา 1 ปี เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งงานอื่น ในกรณีที่ท่าน ผ่าน การพิจารณารับเข้าทำงาน ข้อมูลในใบสมัครจะถูกเก็บรักษาไว้ตลอดระยะเวลาการเป็นเจ้าหน้าที่/ลูกจ้าง และเก็บต่อเนื่องอีกเป็นระยะเวลา 10 ปี เพื่อกรณีต้องใช้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายแรงงาน

สมัครงาน ฟอร์มที่3
 • ตำแหน่งงานและประวัติ
 • ประวัติการศึกษา
 • ประวัติการทำงาน
 • การฝึกอบรมและอื่นๆ

1.1 ตำแหน่งงานที่สมัคร (Position applied for)

1.2 ประวัติส่วนตัว (Personal Data)

เพศ *
สถานะทางการทหาร (Military service status)

1.3 บุคคลและช่องทางการติดต่อสำรอง

1.4 รูปถ่ายของท่าน

Maximum upload size: 5MB

ผู้ที่สนใจสามารถส่ง resume (ประวัติส่วนตัว) เพิ่มเติมได้ที่ E-Mail: chanudejh.sarhiphan@dga.or.th โทรศัพท์: 02-612-6000 ต่อ 11105, 081-4949255