นักเทคโนโลยีดิจิทัล-งานพัฒนาโครงการพิเศษ ฝ่ายที่ปรึกษาดิจิทัลโซลูชันส์


16 สิงหาคม 2564
214

Job Responsibilities

 • ดำเนินการ ดูแล จัดการระบบสารสนเทศเบื้องต้นให้กับทีมงานให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา ให้มีความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล
 • ดำเนินการทดสอบและการติดตั้ง Hardware ต่างๆ (เช่น virtualization และ cloud เป็นต้น) และ Software ต่างๆ (เช่น PC Operating System, PC Server Operating System เป็นต้น) เพื่อให้การดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือให้บริการแก่ผู้ใช้งานได้ความต้องการอย่างมีมาตรฐานสูงสุด
 • ดำเนินการสำรองข้อมูล (Backup) ระบบงานต่างๆ เพื่อให้สามารถเก็บรักษาข้อมูลสำคัญไว้ได้ในกรณีที่มีปัญหาเกิดขึ้นในระบบงาน
 • ตรวจสอบการทำงานของระบบพร้อมทั้งแจ้งเตือนรวมถึงการรายงานต่อผู้จัดการโครงการถึงความผิดปกติของระบบ
 • ตรวจสอบปริมาณการใช้งานของระบบ ทั้งด้าน เครือข่าย สถานะเครื่องแม่ข่าย ปริมาณการใช้งานระบบ Storage และอื่นๆ
 • วิเคราะห์ความต้องของผู้ใช้บริการ ดูและประเมินผลการทำงาน ออกแบบโครงสร้างสถาปัตยกรรม รวมทั้งปรับแต่ง ทดสอบ ระบบเครือข่าย เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีเสถียรภาพและมั่นคงปลอดภัย
 • วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง จัดการแผนควบคุม และกำหนดขอบเขตด้านความปลอดภัยและการบริหารความเสี่ยงตามนโยบายของเครือข่ายและระบบสารสนเทศ
 • ออกแบบระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อให้ระบบสามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานของผุ้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและมั่นคง
 • ตรวจสอบการใช้งานระบบเครือข่ายสารสนเทศตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อแก้ปัญหาหรือปรับปรุงหรือเพิ่มเติมหรือโยกย้ายอุปกรณ์ (เช่น Routers, Hubs, Switches, Network accessory, Leased Lines และ Cabling ต่างๆ) หรือระบบให้มีการทำงานที่สนับสนุนการใช้งานของผู้ใช้งานอย่างเต็มที่
 • แก้ปัญหาด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศที่เกิดขึ้นประจำวัน (day-to-day issues
 • ให้คำแนะนำในการประเมินช่องโหว่ต่างๆของระบบ (Vulnerability Assessment) ก่อนและหลังการให้บริการและให้ข้อเสนอแนะในการปิดช่องโหว่

Job Qualifications

 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์ บริหารคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการวิเคราะห์โครงการ ที่ปรึกษาโครงการ หรืองานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 4 ปี
 • มีความรู้เรื่องเบื้องต้นด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

โปรดกรอกข้อมูลส่วนบุคคลลงในแบบฟอร์มนี้ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการรับท่านเข้าทำงาน อนึ่งในกรณีที่ท่าน ไม่ผ่าน การพิจารณารับเข้าทำงาน ข้อมูลในใบสมัครจะถูกเก็บรักษาไว้อีกเป็นระยะเวลา 1 ปี เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งงานอื่น ในกรณีที่ท่าน ผ่าน การพิจารณารับเข้าทำงาน ข้อมูลในใบสมัครจะถูกเก็บรักษาไว้ตลอดระยะเวลาการเป็นเจ้าหน้าที่/ลูกจ้าง และเก็บต่อเนื่องอีกเป็นระยะเวลา 10 ปี เพื่อกรณีต้องใช้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายแรงงาน

สมัครงาน ฟอร์มที่3
 • ตำแหน่งงานและประวัติ
 • ประวัติการศึกษา
 • ประวัติการทำงาน
 • การฝึกอบรมและอื่นๆ

1.1 ตำแหน่งงานที่สมัคร (Position applied for)

1.2 ประวัติส่วนตัว (Personal Data)

เพศ *
สถานะทางการทหาร (Military service status)

1.3 บุคคลและช่องทางการติดต่อสำรอง

1.4 รูปถ่ายของท่าน

Maximum upload size: 5MB

ผู้ที่สนใจสามารถส่ง resume (ประวัติส่วนตัว) เพิ่มเติมได้ที่ E-Mail: chanudejh.sarhiphan@dga.or.th โทรศัพท์: 02-612-6000 ต่อ 11105, 081-4949255