นักวิเคราะห์อาวุโส-งานส่งมอบโครงการพิเศษ ฝ่ายที่ปรึกษาดิจิทัลโซลูชันส์


16 สิงหาคม 2564
175

Job Responsibilities

 • สำรวจความต้องการของผู้ใช้บริการ วิเคราะห์ และวางแผนการพัฒนาระบบดิจิทัลที่เป็นโครงการพิเศษตามนโยบายสำนักงาน
 • ศึกษาความเป็นไปได้และโอกาสทางธุรกิจในการพัฒนาระบบดิจิทัลในโครงการพิเศษ (Feasibility Study)
 • จัดทำแผนการพัฒนาระบบและงบประมาณ รวมถึงข้อเสนอเชิงเทคนิคของโครงการ (Technical Proposal) พร้อมกำหนดเงื่อนไข ข้อตกลงการใช้งาน
 • จัดหาทรัพยากรที่จำเป็นต่อการพัฒนาระบบดิจิทัล รวมถึงเจรจาและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นเพื่อส่งมอบบริการที่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน
 • ตรวจสอบ ติดตาม กำกับดูแลระบบดิจิทัลตั้งแต่การพัฒนา การติดตั้ง การนำออกใช้งาน ปริมาณการใช้งาน คุณภาพของระบบที่พัฒนาขึ้นในทุกด้าน
 • ปรับปรุงระบบดิจิทัลให้สามารถใช้งานได้

Job Qualifications

 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์ บริหารคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการวิเคราะห์โครงการ ที่ปรึกษาโครงการ อย่างน้อย 4 ปี
 • มีความรู้เรื่องเบื้องต้นด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

โปรดกรอกข้อมูลส่วนบุคคลลงในแบบฟอร์มนี้ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการรับท่านเข้าทำงาน อนึ่งในกรณีที่ท่าน ไม่ผ่าน การพิจารณารับเข้าทำงาน ข้อมูลในใบสมัครจะถูกเก็บรักษาไว้อีกเป็นระยะเวลา 1 ปี เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งงานอื่น ในกรณีที่ท่าน ผ่าน การพิจารณารับเข้าทำงาน ข้อมูลในใบสมัครจะถูกเก็บรักษาไว้ตลอดระยะเวลาการเป็นเจ้าหน้าที่/ลูกจ้าง และเก็บต่อเนื่องอีกเป็นระยะเวลา 10 ปี เพื่อกรณีต้องใช้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายแรงงาน

สมัครงาน ฟอร์มที่3
 • ตำแหน่งงานและประวัติ
 • ประวัติการศึกษา
 • ประวัติการทำงาน
 • การฝึกอบรมและอื่นๆ

1.1 ตำแหน่งงานที่สมัคร (Position applied for)

1.2 ประวัติส่วนตัว (Personal Data)

เพศ *
สถานะทางการทหาร (Military service status)

1.3 บุคคลและช่องทางการติดต่อสำรอง

1.4 รูปถ่ายของท่าน

Maximum upload size: 5MB

ผู้ที่สนใจสามารถส่ง resume (ประวัติส่วนตัว) เพิ่มเติมได้ที่ E-Mail: chanudejh.sarhiphan@dga.or.th โทรศัพท์: 02-612-6000 ต่อ 11105, 081-4949255