นิติกรอาวุโส


2 มิถุนายน 2564
506

Job Responsibilities

 • ดำเนินการด้านนิติกรรมสัญญา ข้อตกลง MOU และจัดทำข้อบังคับ ระเบียบและหลักเกณฑ์ รวมทั้งงานด้านสอบสวนและคดีของสำนักงาน
 • ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ ข้อหารือในการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ หลักเกณฑ์ต่างๆ แก่ผู้ปฏิบัติงาน
 • ดูแลงานด้านลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และทรัพย์สินทางปัญญาของสำนักงาน
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ของทั้งในและต่างประเทศ และทำการปรับปรุงกฎระเบียบและข้อบังคับของสำนักงานให้ทันสมัย
 • จัดทำคำสั่ง ประกาศต่างๆ ของ สพร.
 • จัดทำเอกสารและเสนอเรื่องที่เกี่ยวข้องต่อคณะอนุกรรมการและคณะกรรมการ
 • ศึกษาวิจัย วิเคราะห์กฎหมาย มติ ครม. และกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎหมายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้การดำเนินงานขององค์การเป็นไปอย่างถูกต้อง
 • ติดตามความคืบหน้าของพระราชบัญญัติหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างใกล้ชิด และรายงานความคืบหน้าให้ฝ่ายบริหารทราบ
 • รวบรวมข้อมูลผลการบังคับใช้กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตลอดจนการปฏิบัติตามข้อกำหนด (Law Compliance) และสื่อสารให้เจ้าหน้าที่รับทราบ รวมถึง ให้ข้อมูลและคำปรึกษาด้านกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
 • จัดทำเอกสารและเสนอเรื่องที่เกี่ยวข้องต่อคณะอนุกรรมการและคณะกรรมการ

 

Job Qualifications

 • ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการจัดทำ MOU (Memo of Understanding), ข้อตกลง(Agreement), สัญญา(Contract) อย่างน้อย 4 ปี
 • มีประสบการณ์ในการตรวจสอบนิติกรรมสัญญาที่มีประเด็นเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา การคุ้มครอง การอนุญาต ต่างๆ

โปรดกรอกข้อมูลส่วนบุคคลลงในแบบฟอร์มนี้ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการรับท่านเข้าทำงาน อนึ่งในกรณีที่ท่าน ไม่ผ่าน การพิจารณารับเข้าทำงาน ข้อมูลในใบสมัครจะถูกเก็บรักษาไว้อีกเป็นระยะเวลา 1 ปี เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งงานอื่น ในกรณีที่ท่าน ผ่าน การพิจารณารับเข้าทำงาน ข้อมูลในใบสมัครจะถูกเก็บรักษาไว้ตลอดระยะเวลาการเป็นเจ้าหน้าที่/ลูกจ้าง และเก็บต่อเนื่องอีกเป็นระยะเวลา 10 ปี เพื่อกรณีต้องใช้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายแรงงาน

สมัครงาน ฟอร์มที่3
 • ตำแหน่งงานและประวัติ
 • ประวัติการศึกษา
 • ประวัติการทำงาน
 • การฝึกอบรมและอื่นๆ

1.1 ตำแหน่งงานที่สมัคร (Position applied for)

1.2 ประวัติส่วนตัว (Personal Data)

เพศ *
สถานะทางการทหาร (Military service status)

1.3 บุคคลและช่องทางการติดต่อสำรอง

1.4 รูปถ่ายของท่าน

Maximum upload size: 5MB

ผู้ที่สนใจสามารถส่ง resume (ประวัติส่วนตัว) เพิ่มเติมได้ที่ E-Mail: chanudejh.sarhiphan@dga.or.th โทรศัพท์: 02-612-6000 ต่อ 11105, 081-4949255