เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีอาวุโส


18 พฤษภาคม 2564
43

Job Responsibilities

 • ส่งเสริม วางแผนและบริหารจัดการด้านเงินรับและเงินจ่ายให้เป็นไปตามแผนงบประมาณและระเบียบทางการเงินของสำนักงาน
 • วิเคราะห์แผนทางการเงิน บริหารเงินทุนหมุนเวียนให้มีสภาพคล่อง รวมถึงการประเมินการลงทุนทางการเงินในรูปแบบต่าง ๆ
 • ตรวจการเบิกจ่ายในด้านการเงิน ตรวจสอบใบสำคัญการเบิกจ่ายเงิน การติดตามและเร่งรัดการชำระหนี้
 • รวบรวม และจัดทำต้นทุนผลผลิต การวิเคราะห์งบการเงิน และจัดทำรายงานเชิงวิเคราะห์ด้านการเงิน
 • วิเคราะห์ และวางแผนและบริหารจัดการด้านบัญชีเจ้าหนี้และลูกหนี้ แผนและระเบียบทางการเงินของสำนักงาน
 • รวบรวมข้อมูล งานด้านบัญชีเจ้าหนี้และลูกหนี้ และจัดทำรายงานทางการเงิน
 • จัดทำการตั้งหนี้เพื่อชำระค่าสินค้าหรือบริการที่ทำการจัดซื้อจัดจ้าง
 • บริหารจัดการด้านบัญชีเจ้าหนี้และลูกหนี้
 • ประสานงาน และรับผิดชอบงานด้านภาษีของสำนักงาน
 • ประสานงานกับผู้ตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • วิเคราะห์ สนับสนุน ให้คำปรึกษา และติดตามการใช้งบประมาณตามแผนการงบประมาณ

Job Qualifications

 • ปริญญาตรี สาขาการเงินและบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้านการเงินบัญชี ตรวจสอบภายใน 4 ปี
 • มีความรู้ในการจัดทำบัญชีภาษีต่างๆ เช่น รายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย รายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 • มีความรู้ในการวิเคราะห์รายการบัญชี วิเคราะห์อายุลูกหนี้ เจ้าหนี้

โปรดกรอกข้อมูลส่วนบุคคลลงในแบบฟอร์มนี้ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการรับท่านเข้าทำงาน อนึ่งในกรณีที่ท่าน ไม่ผ่าน การพิจารณารับเข้าทำงาน ข้อมูลในใบสมัครจะถูกเก็บรักษาไว้อีกเป็นระยะเวลา 1 ปี เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งงานอื่น ในกรณีที่ท่าน ผ่าน การพิจารณารับเข้าทำงาน ข้อมูลในใบสมัครจะถูกเก็บรักษาไว้ตลอดระยะเวลาการเป็นเจ้าหน้าที่/ลูกจ้าง และเก็บต่อเนื่องอีกเป็นระยะเวลา 10 ปี เพื่อกรณีต้องใช้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายแรงงาน

สมัครงาน ฟอร์มที่3
 • ตำแหน่งงานและประวัติ
 • ประวัติการศึกษา
 • ประวัติการทำงาน
 • การฝึกอบรมและอื่นๆ

1.1 ตำแหน่งงานที่สมัคร (Position applied for)

1.2 ประวัติส่วนตัว (Personal Data)

เพศ *
สถานะทางการทหาร (Military service status)

1.3 บุคคลและช่องทางการติดต่อสำรอง

1.4 รูปถ่ายของท่าน

Maximum upload size: 5MB

ผู้ที่สนใจสามารถส่ง resume (ประวัติส่วนตัว) เพิ่มเติมได้ที่ E-Mail: chanudejh.sarhiphan@dga.or.th โทรศัพท์: 02-612-6000 ต่อ 11105, 081-4949255