นักวิเคราะห์อาวุโส งานพัฒนาดิจิทัลโซลูชันส์


15 พฤษภาคม 2564
369

Job Responsibilities

 • สำรวจความต้องการของผู้ใช้บริการ วิเคราะห์ และวางแผนการพัฒนาระบบดิจิทัล
 • ศึกษา วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล
 • ออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และจัดทำคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
 • กำกับดูแลโครงการรวมถึงควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์
 • ตรวจสอบ ติดตาม กำกับดูแล ระบบดิจิทัล ตั้งแต่การพัฒนา การติดตั้ง การนำออกใช้งาน ปริมาณการใช้งาน คุณภาพของระบบที่พัฒนาขึ้นในทุกด้าน
 • วิเคราะห์ปัญหาเบื้องต้น และ สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า ผู้พัฒนา และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นของผู้ใช้บริการ
 • ทบทวนผลการให้บริการ และเสนอแนะมาตรการเพื่อปรับปรุง หรือยกเลิกการให้บริการระบบดิจิทัล

Job Qualifications

 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์ บริหารคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ออกแบบระบบบริการด้านเทคโนโลยีและระบบอย่างน้อย  4 ปี
 • มีความรู้และประสบการณ์ระบบ webserver,Linux,Docher 
 • มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลและรบบคำสั่ง SQL

โปรดกรอกข้อมูลส่วนบุคคลลงในแบบฟอร์มนี้ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการรับท่านเข้าทำงาน อนึ่งในกรณีที่ท่าน ไม่ผ่าน การพิจารณารับเข้าทำงาน ข้อมูลในใบสมัครจะถูกเก็บรักษาไว้อีกเป็นระยะเวลา 1 ปี เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งงานอื่น ในกรณีที่ท่าน ผ่าน การพิจารณารับเข้าทำงาน ข้อมูลในใบสมัครจะถูกเก็บรักษาไว้ตลอดระยะเวลาการเป็นเจ้าหน้าที่/ลูกจ้าง และเก็บต่อเนื่องอีกเป็นระยะเวลา 10 ปี เพื่อกรณีต้องใช้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายแรงงาน

สมัครงาน ฟอร์มที่3
 • ตำแหน่งงานและประวัติ
 • ประวัติการศึกษา
 • ประวัติการทำงาน
 • การฝึกอบรมและอื่นๆ

1.1 ตำแหน่งงานที่สมัคร (Position applied for)

1.2 ประวัติส่วนตัว (Personal Data)

เพศ *
สถานะทางการทหาร (Military service status)

1.3 บุคคลและช่องทางการติดต่อสำรอง

1.4 รูปถ่ายของท่าน

Maximum upload size: 5MB

ผู้ที่สนใจสามารถส่ง resume (ประวัติส่วนตัว) เพิ่มเติมได้ที่ E-Mail: chanudejh.sarhiphan@dga.or.th โทรศัพท์: 02-612-6000 ต่อ 11105, 081-4949255