นักกลยุทธ์อาวุโส งานกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์


15 พฤษภาคม 2564
363

Job Responsibilities

 • สนันสนุนนโยบาย ทิศทาง และแผนกลยุทธ์ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว
 • วิเคราะห์ ผลิตภัณฑ์และบริการ ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า ตรงตามสถานการณ์ และสอดคล้องกับ Concept และ แผนงานที่ได้วางไว้ โดยตัดสินใจจากการวิเคราะห์ข้อมูลด้านต่างๆ ที่กำหนดไว้
 • ร่วมจัดทำบทวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจและความเป็นไปได้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการตามแผนกลยุทธ์ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ
 • สำรวจความพึงพอใจและความต้องการของลูกค้า เพื่อพัฒนาแผนกลยุทธ์และการตลาดของสำนักงาน (Product Strategy and Improvement Life Cycle)
 • นำเสนอ (Presentation) และการสื่อสาร (Communication) แนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้แก่หน่วยงานภายใน โดยเฉพาะ Operation เพื่อให้เข้าใจตรงกัน และสามารถดำเนินการได้ ตามที่ได้วางแผนไว้อย่างสม่ำเสมอ
 • ติดตามการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จที่กำหนดไว้ และประเมินสถานการณ์เพื่อทบปรับปรุงแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายของตัวชี้วัดความสำเร็จ
 • ร่วมจัดทำการสำรวจทางการตลาด (Marketing Research) เพื่อจัดทำบทวิเคราะห์แนวโน้มทางการตลาด (Marketing trend) และจัดทำแผนกลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์
 • ให้คำปรึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

Job Qualifications

 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การบริหารธุรกิจ การจัดการ สังคมศาสตร์ จิตวิทยา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้านการวางแผนผลิตภัณฑ์ การตลาด อย่างน้อย  4 ปี

โปรดกรอกข้อมูลส่วนบุคคลลงในแบบฟอร์มนี้ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการรับท่านเข้าทำงาน อนึ่งในกรณีที่ท่าน ไม่ผ่าน การพิจารณารับเข้าทำงาน ข้อมูลในใบสมัครจะถูกเก็บรักษาไว้อีกเป็นระยะเวลา 1 ปี เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งงานอื่น ในกรณีที่ท่าน ผ่าน การพิจารณารับเข้าทำงาน ข้อมูลในใบสมัครจะถูกเก็บรักษาไว้ตลอดระยะเวลาการเป็นเจ้าหน้าที่/ลูกจ้าง และเก็บต่อเนื่องอีกเป็นระยะเวลา 10 ปี เพื่อกรณีต้องใช้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายแรงงาน

สมัครงาน ฟอร์มที่3
 • ตำแหน่งงานและประวัติ
 • ประวัติการศึกษา
 • ประวัติการทำงาน
 • การฝึกอบรมและอื่นๆ

1.1 ตำแหน่งงานที่สมัคร (Position applied for)

1.2 ประวัติส่วนตัว (Personal Data)

เพศ *
สถานะทางการทหาร (Military service status)

1.3 บุคคลและช่องทางการติดต่อสำรอง

1.4 รูปถ่ายของท่าน

Maximum upload size: 5MB

ผู้ที่สนใจสามารถส่ง resume (ประวัติส่วนตัว) เพิ่มเติมได้ที่ E-Mail: chanudejh.sarhiphan@dga.or.th โทรศัพท์: 02-612-6000 ต่อ 11105, 081-4949255