นักเทคโนโลยีดิจิทัล งานบริการลูกค้า


15 May 2564
2704

Job Responsibilities

 • ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการต่าง ๆ ของสำนักงานในเบื้องต้นพร้อมให้คำแนะนำในด้านต่าง ๆ
 • ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงาน DGA Contact Center
 • วิเคราะห์ ตรวจสอบ ตอบข้อซักถาม แก้ไขเหตุขัดข้อง ปัญหาบริการ ข้อร้องเรียน ข้อสอบถามในชั้นแรก (First Tier) เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
 • ช่วยบริหารจัดการระบบติดตามปัญหา ติดตามสถานการณ์ ตรวจสอบการดำเนินงานและการแก้ไขปัญหา และแจ้งผลความคืบหน้า
 • ช่วยติดตาม และเฝ้าระวัง เทคโนโลยีสารสนเทศทั้งเครือข่าย ระบบสารสนเทศและความปลอดภัย (Network/ System/ Application/ Security Operation Center) พร้อมทั้งแจ้งเตือนไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องในกรณีพบเหตุผิดปกติ
 • ดำเนินการด้านการบริหารจัดการผู้ใช้งาน (Customer Account Management)
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

Job Qualifications

 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การบริหารธุรกิจ การจัดการ สังคมศาสตร์ จิตวิทยา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้าน Network, System, Application และ Security อย่างน้อย  2 ปี
 • มีประสบการณ์บริหาร Contact Center / Call Center (IT)

โปรดกรอกข้อมูลส่วนบุคคลลงในแบบฟอร์มนี้ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการรับท่านเข้าทำงาน อนึ่งในกรณีที่ท่าน ไม่ผ่าน การพิจารณารับเข้าทำงาน ข้อมูลในใบสมัครจะถูกเก็บรักษาไว้อีกเป็นระยะเวลา 1 ปี เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งงานอื่น ในกรณีที่ท่าน ผ่าน การพิจารณารับเข้าทำงาน ข้อมูลในใบสมัครจะถูกเก็บรักษาไว้ตลอดระยะเวลาการเป็นเจ้าหน้าที่/ลูกจ้าง และเก็บต่อเนื่องอีกเป็นระยะเวลา 10 ปี เพื่อกรณีต้องใช้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายแรงงาน

สมัครงาน ฟอร์มที่3
 • ตำแหน่งงานและประวัติ
 • ประวัติการศึกษา
 • ประวัติการทำงาน
  • การฝึกอบรมและอื่นๆ

  1.1 ตำแหน่งงานที่สมัคร (Position applied for)

  1.2 ประวัติส่วนตัว (Personal Data)

  เพศ *
  สถานะทางการทหาร (Military service status)

  1.3 บุคคลและช่องทางการติดต่อสำรอง

  1.4 รูปถ่ายของท่าน

  Maximum upload size: 5MB

  ผู้ที่สนใจสามารถส่ง resume (ประวัติส่วนตัว) เพิ่มเติมได้ที่ E-Mail: chanudejh.sarhiphan@dga.or.th โทรศัพท์: 02-612-6000 ต่อ 11105, 081-4949255