นักวิเคราะห์อาวุโส งานพัฒนาองค์กร


15 พฤษภาคม 2564
620

Job Responsibilities

 • ศึกษา วิเคราะห์ บริบทจากภายในและภายนอก ปัญหา อุปสรรค แนวโน้มการพัฒนาองค์กรทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนการวางกลยุทธ์และแผนการพัฒนาองค์กรให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ พันธกิจ และการดำเนินงานของสำนักงาน
 • รวบรวมข้อมูล ศึกษา และวิเคราะห์ เปรียบเทียบการดำเนินงานของสำนักงานกับแบบปฏิบัติที่ดี (Best Practice) เพื่อนามาพัฒนา แก้ไข และปรับปรุงการดำเนินงานของสำนักงาน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 • ส่งเสริม และสนับสนุนให้เกิดการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงในสำนักงานเพื่อให้การดำเนินงานของสำนักงานบรรลุวัตถุประสงค์อย่างยั่งยืน
 • ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูล นำเสนอและจัดทำรายงาน เพื่อสนับสนุนการออกแบบ ปรับปรุง โครงสร้างองค์กรและกระบวนการปฏิบัติงานของสำนักงานในภาพรวม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการทำงานที่มีประสิทธิภาพรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล แลกเปลี่ยน และเผยแพร่องค์ความรู้ภายในองค์กร
 • ผลักดันและส่งเสริม สร้าง รวบรวม แลกเปลี่ยน และเผยแพร่องค์ความรู้ภายในองค์กร เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 • ศึกษา วิเคราะห์ และสนับสนุนกลยุทธ์ และการสร้างวัฒนธรรมองค์กร พร้อมจัดทำแนวทางและกิจกรรมเพื่อส่งเสริม การมีส่วนร่วม ถ่ายทอด หล่อหลอมขัดเกลา และสืบสานวัฒนธรรมองค์กร
 • ศึกษา วิเคราะห์ และสนับสนุนการดำเนินการสำรวจความผูกพันและความพึงพอใจบริการภายในของเจ้าหน้าที่ที่มีต่อสำนักงาน

Job Qualifications

 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การบริหารธุรกิจ การจัดการ สังคมศาสตร์ จิตวิทยา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้านพัฒนาองค์กร ด้านพัฒนาคน วางแผนบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์  4 ปี

โปรดกรอกข้อมูลส่วนบุคคลลงในแบบฟอร์มนี้ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการรับท่านเข้าทำงาน อนึ่งในกรณีที่ท่าน ไม่ผ่าน การพิจารณารับเข้าทำงาน ข้อมูลในใบสมัครจะถูกเก็บรักษาไว้อีกเป็นระยะเวลา 1 ปี เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งงานอื่น ในกรณีที่ท่าน ผ่าน การพิจารณารับเข้าทำงาน ข้อมูลในใบสมัครจะถูกเก็บรักษาไว้ตลอดระยะเวลาการเป็นเจ้าหน้าที่/ลูกจ้าง และเก็บต่อเนื่องอีกเป็นระยะเวลา 10 ปี เพื่อกรณีต้องใช้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายแรงงาน

สมัครงาน ฟอร์มที่3
 • ตำแหน่งงานและประวัติ
 • ประวัติการศึกษา
 • ประวัติการทำงาน
 • การฝึกอบรมและอื่นๆ

1.1 ตำแหน่งงานที่สมัคร (Position applied for)

1.2 ประวัติส่วนตัว (Personal Data)

เพศ *
สถานะทางการทหาร (Military service status)

1.3 บุคคลและช่องทางการติดต่อสำรอง

1.4 รูปถ่ายของท่าน

Maximum upload size: 5MB

ผู้ที่สนใจสามารถส่ง resume (ประวัติส่วนตัว) เพิ่มเติมได้ที่ E-Mail: chanudejh.sarhiphan@dga.or.th โทรศัพท์: 02-612-6000 ต่อ 11105, 081-4949255