นักกลยุทธ์งานนโยบายรัฐบาลดิจิทัล


14 พฤษภาคม 2564
988

Job Responsibilities

 • ร่วมรวบรวม ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยและประเทศชั้นนำต่าง ๆ โดยศึกษาและรวบรวมข้อมูลสถานภาพการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย แนวโน้มการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศชั้นนำต่าง ๆ ทั้งในมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี พร้อมทั้งจัดการองค์ความรู้เกี่ยวกับงานวิจัยนโยบายรัฐบาลดิจิทัล เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการศึกษา วิจัย และพัฒนางานด้านนโยบายรัฐบาลดิจิทัล พร้อมทั้งเผยแพร่องค์ความรู้สู่สาธารณะทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • ร่วมจัดทำนโยบาย แผนแม่บทการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล แผนกลยุทธ์ภาครัฐ รวมทั้งศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล โดยมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล
 • ร่วมกำหนดแผนการดำเนินนโยบาย พร้อมทั้งติดตามและวิเคราะห์ผลของการดำเนินนโยบายรัฐบาลดิจิทัลตามแผนที่กำหนดไว้ เพื่อนำมาปรับปรุงกระบวนการจัดทำนโยบายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 • ร่วมศึกษาและรวบรวมแนวคิดใหม่ๆ เกี่ยวกับการออกแบบนโยบายสาธารณะ และแนวโน้มการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศชั้นนำ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
 • ประสานงานและให้ความช่วยเหลือแก่หน่วยงานภาครัฐ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแผนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ตลอดจนข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เพื่อให้การทำงานบรรลุตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลที่กำหนดไว้
 • ร่วมศึกษาและเสนอแนะแนวทางการสร้างระบบนิเวศน์ (Ecosystem) และเครือข่ายด้านการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
 • ปฏิบัติงานตามหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และคณะอนุกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลชุดต่าง ๆ
 • ร่วมจัดการประชุม ตลอดจนอำนวยความสะดวกให้กับคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง
 • ร่วมจัดเก็บเอกสารการประชุมอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามแนวทางและระเบียบของสำนักงาน
 • ร่วมจัดการข้อมูลทะเบียนคณะกรรมการ และรับผิดชอบการจัดกิจกรรมสำหรับคณะกรรมการ ตลอดจนอำนวยความสะดวกแก่คณะกรรมการในเรื่องต่าง ๆ
 • ร่วมติดตามผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม วิเคราะห์ และจัดทำรายงานสรุปเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อรับทราบและ/หรือพิจารณาสั่งการ
 • ร่วมติดตามผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม วิเคราะห์ และจัดทำรายงานสรุปเสนอต่อผู้บริหารเพื่อรับทราบหรือพิจารณาสั่งการภายใน สพร.

Job Qualifications

 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์ บริหารคอมพิวเตอร์ บริหาธุรกิจ การจัดการ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์นโยบาย วิเคราะห์โครงการ หรือ การอย่างน้อย 2-4 ปี
 • มีความสนใจการเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มต่าง ๆ ของโลกและประเทศรวมถึงผลกระทบ ทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ และ เทคโนโลยี

โปรดกรอกข้อมูลส่วนบุคคลลงในแบบฟอร์มนี้ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการรับท่านเข้าทำงาน อนึ่งในกรณีที่ท่าน ไม่ผ่าน การพิจารณารับเข้าทำงาน ข้อมูลในใบสมัครจะถูกเก็บรักษาไว้อีกเป็นระยะเวลา 1 ปี เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งงานอื่น ในกรณีที่ท่าน ผ่าน การพิจารณารับเข้าทำงาน ข้อมูลในใบสมัครจะถูกเก็บรักษาไว้ตลอดระยะเวลาการเป็นเจ้าหน้าที่/ลูกจ้าง และเก็บต่อเนื่องอีกเป็นระยะเวลา 10 ปี เพื่อกรณีต้องใช้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายแรงงาน

สมัครงาน ฟอร์มที่3
 • ตำแหน่งงานและประวัติ
 • ประวัติการศึกษา
 • ประวัติการทำงาน
 • การฝึกอบรมและอื่นๆ

1.1 ตำแหน่งงานที่สมัคร (Position applied for)

1.2 ประวัติส่วนตัว (Personal Data)

เพศ *
สถานะทางการทหาร (Military service status)

1.3 บุคคลและช่องทางการติดต่อสำรอง

1.4 รูปถ่ายของท่าน

Maximum upload size: 5MB

ผู้ที่สนใจสามารถส่ง resume (ประวัติส่วนตัว) เพิ่มเติมได้ที่ E-Mail: chanudejh.sarhiphan@dga.or.th โทรศัพท์: 02-612-6000 ต่อ 11105, 081-4949255