ผู้จัดการส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล


28 เมษายน 2564
278

Job Responsibilities

 • กำหนดยุทธศาสตร์และนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสำนักงาน
 • วางแผนกลยุทธ์และผลักดันการดำเนินงานยกระดับให้เจ้าหน้าที่มีศักยภาพด้านดิจิทัล
 • ผลักดันให้เกิดการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ด้านบุคคลในเชิง Predictive และกระตุ้นให้เกิด HR Analytic
 • ผลักดันให้สำนักงานมีบรรยากาศ Digital workplace
 • บริหารจัดการ Diversity and Inclusion
 • วางแผนและผลักดันทีมงาน HR ให้มีบทบาท HR Business Partner (HR เพื่อนคู่คิด)
 • พัฒนากรอบแนวทางในการวิเคราะห์ และวางแผนอัตรากาลังที่เหมาะสม
 • กำหนดนโยบายและแนวทางในการสรรหาและว่าจ้างบุคลากรของสำนักงาน
 • วิเคราะห์งานในแต่ละหน่วยงานอย่างเหมาะสม พร้อมทั้งจัดทำคำบรรยายลักษณะงานในแต่ละตำแหน่ง
 • ประเมินค่างาน และทบทวนความเหมาะสมของโครงสร้างตำแหน่งงาน เพื่อการบริหารจัดการตำแหน่งงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 • กำหนดกรอบ และแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมถึงประเมินและติดตามผลการทำงานของเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง
 • กำหนดยุทธศาสตร์การจัดการบริหารค่าตอบแทน สวัสดิการและผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน
 • กำหนดนโยบายส่งเสริมเรื่องแรงงานสัมพันธ์
 • ควบคุม ดูแลการจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากรเพื่อใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน และการตัดสินใจของผู้บริหาร
 • บริหารบุคลากรภายใต้การบังคับบัญชา โดยวางแผน ติดตาม กำหนดเป้าหมายการทำงาน ประเมินผลงาน ให้คำปรึกษาแนะนำและวางแผนพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงาน และให้ข้อแนะนำเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา แนวทางและผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา

Job Qualifications

 • ปริญญาตรีสาขาบริหารทรัพยากรบุคคล การจัดการ รัฐศาสตร์ จิตวิทยา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคลอย่างน้อย 8 ปี
 • ประสบการณ์ด้านการบริหารทีมอย่างน้อย 3 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์นโยบาย การวางแผนนโยบาย รวมถึงมีความรู้พื้นฐานด้านงบประมาณ

โปรดกรอกข้อมูลส่วนบุคคลลงในแบบฟอร์มนี้ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการรับท่านเข้าทำงาน อนึ่งในกรณีที่ท่าน ไม่ผ่าน การพิจารณารับเข้าทำงาน ข้อมูลในใบสมัครจะถูกเก็บรักษาไว้อีกเป็นระยะเวลา 1 ปี เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งงานอื่น ในกรณีที่ท่าน ผ่าน การพิจารณารับเข้าทำงาน ข้อมูลในใบสมัครจะถูกเก็บรักษาไว้ตลอดระยะเวลาการเป็นพนักงาน/ลูกจ้าง และเก็บต่อเนื่องอีกเป็นระยะเวลา 10 ปี เพื่อกรณีต้องใช้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายแรงงาน

สมัครงาน ฟอร์มที่3
 • ตำแหน่งงานและประวัติ
 • ประวัติการศึกษา
 • ประวัติการทำงาน
 • การฝึกอบรมและอื่นๆ

1.1 ตำแหน่งงานที่สมัคร (Position applied for)

1.2 ประวัติส่วนตัว (Personal Data)

เพศ *
สถานะทางการทหาร (Military service status)

1.3 บุคคลและช่องทางการติดต่อสำรอง

1.4 รูปถ่ายของท่าน

Maximum upload size: 5MB

ผู้ที่สนใจสามารถส่ง resume (ประวัติส่วนตัว) เพิ่มเติมได้ที่ E-Mail: chanudejh.sarhiphan@dga.or.th โทรศัพท์: 02-612-6000 ต่อ 11105, 081-4949255