ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ


21 เมษายน 2564
1184

Job Responsibilities

 • กำหนดแนวทางและกำกับดูแลการปฎิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และภารกิจของสำนักงาน
 • กำกับดูแล ให้คำปรึกษา และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานด้านเครือข่าย ของสำนักงานและลูกค้าหน่วยงานภาครัฐ ให้พร้อมใช้งานตามมาตรฐานการให้บริการ
 • กำกับดูแล ให้คำปรึกษา และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานด้านระบบสารสนเทศทั้งหมด ที่ให้บริการแก่หน่วยงานภายใน ภายนอกที่รับบริการ ให้เป็นไปตามมาตรฐานและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • กำกับดูแล ให้คำปรึกษา และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงและปลอดภัยสารสนเทศ ให้แก่ทั้งภายในสำนักงานและลูกค้าหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้สามารถใช้งานได้มั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐานสากล
 • กำกับดูแล ให้คำปรึกษา และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานด้านการดูแล สนับสนุนและให้บริการช่วยเหลือการใช้งานระบบต่างๆ ให้แก่หน่วยงานภายใน ซึ่งครอบคลุมถึง บริหารงานด้านการให้ความช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับเจ้าหน้าที่ภายในสำนักงาน การดำเนินการบำรุงรักษาระบบฯ (Maintenance : MA)
 • บริหารบุคลากรภายใต้การบังคับบัญชา โดยวางแผน ติดตาม กำหนดเป้าหมายการทำงาน ประเมินผลงาน ให้คำปรึกษาแนะนำและวางแผนพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงาน และให้ข้อแนะนำเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา แนวทางและผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

โปรดกรอกข้อมูลส่วนบุคคลลงในแบบฟอร์มนี้ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการรับท่านเข้าทำงาน อนึ่งในกรณีที่ท่าน ไม่ผ่าน การพิจารณารับเข้าทำงาน ข้อมูลในใบสมัครจะถูกเก็บรักษาไว้อีกเป็นระยะเวลา 1 ปี เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งงานอื่น ในกรณีที่ท่าน ผ่าน การพิจารณารับเข้าทำงาน ข้อมูลในใบสมัครจะถูกเก็บรักษาไว้ตลอดระยะเวลาการเป็นพนักงาน/ลูกจ้าง และเก็บต่อเนื่องอีกเป็นระยะเวลา 10 ปี เพื่อกรณีต้องใช้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายแรงงาน

Job Qualifications

 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้าน Corporate IT / Cloud computing / IT Management หรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 12 ปี
 • มีทักษะด้านการบริหารทีมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างน้อย 5 ปี
 • ความรู้ด้านการพัฒนาสถาปัตยกรรมและต้นแบบ (IT Architecture)
สมัครงาน ฟอร์มที่3
 • ตำแหน่งงานและประวัติ
 • ประวัติการศึกษา
 • ประวัติการทำงาน
 • การฝึกอบรมและอื่นๆ

1.1 ตำแหน่งงานที่สมัคร (Position applied for)

1.2 ประวัติส่วนตัว (Personal Data)

เพศ *
สถานะทางการทหาร (Military service status)

1.3 บุคคลและช่องทางการติดต่อสำรอง

1.4 รูปถ่ายของท่าน

Maximum upload size: 5MB

ผู้ที่สนใจสามารถส่ง resume (ประวัติส่วนตัว) เพิ่มเติมได้ที่ E-Mail: chanudejh.sarhiphan@dga.or.th โทรศัพท์: 02-612-6000 ต่อ 11105, 081-4949255