ผู้เชี่ยวชาญด้านงบประมาณและติดตามนโยบาย


21 เมษายน 2564
641

Job Responsibilities

 • ดำเนินการติดตาม วิเคราะห์ ประเมินผลการปฏิบัติการตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลและแผนระดับชาติที่เกี่ยวกับรัฐบาลดิจิทัล รวมทั้งวิเคราะห์โครงการสำคัญของภาครัฐ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
 • ร่วมจัดทำข้อเสนอแนวทางการปรับปรุงแผนนโยบายรัฐบาลดิจิทัลกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง และข้อเสนอแนะปรับปรุงรูปแบบการติดตามและการประเมินผลการดำเนินงานโครงการเกี่ยวกับรัฐบาลดิจิทัล
 • ศึกษา วิจัย รูปแบบการติดตามและการประเมินผลที่เหมาะสมของภาครัฐ และการจัดทำตัวชี้วัดทั้งในและต่างประเทศสำหรับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
 • สนับสนุนข้อมูลและจัดทำเอกสารวาระที่เกี่ยวกับการติดตามการดำเนินงานของแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลและวาระที่เกี่ยวข้องอื่น
 •  ศึกษาข้อมูลทั้งในและต่างประเทศ เพื่อจัดทำกรอบการจัดสรรงบประมาณบูรณาการประจำปีที่เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านรัฐบาลดิจิทัล ในการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ร่วมกับส่วนงานภายในและหน่วยงานภายนอกที่เพื่อสร้างความร่วมมือในการดำเนินงานนโยบายรัฐบาลดิจิทัล

โปรดกรอกข้อมูลส่วนบุคคลลงในแบบฟอร์มนี้ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการรับท่านเข้าทำงาน อนึ่งในกรณีที่ท่าน ไม่ผ่าน การพิจารณารับเข้าทำงาน ข้อมูลในใบสมัครจะถูกเก็บรักษาไว้อีกเป็นระยะเวลา 1 ปี เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งงานอื่น ในกรณีที่ท่าน ผ่าน การพิจารณารับเข้าทำงาน ข้อมูลในใบสมัครจะถูกเก็บรักษาไว้ตลอดระยะเวลาการเป็นพนักงาน/ลูกจ้าง และเก็บต่อเนื่องอีกเป็นระยะเวลา 10 ปี เพื่อกรณีต้องใช้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายแรงงาน

Job Qualifications

 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์ บริหารคอมพิวเตอร์ บริหารธุรกิจ การจัดการ เศรษฐศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 8 ปี
 • มีความรู้ด้านระบบดิจิทัลภาครัฐ
 • มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์นโยบาย การวางแผนนโยบาย รวมถึงมีความรู้พื้นฐานด้านงบประมาณ
สมัครงาน ฟอร์มที่3
 • ตำแหน่งงานและประวัติ
 • ประวัติการศึกษา
 • ประวัติการทำงาน
 • การฝึกอบรมและอื่นๆ

1.1 ตำแหน่งงานที่สมัคร (Position applied for)

1.2 ประวัติส่วนตัว (Personal Data)

เพศ *
สถานะทางการทหาร (Military service status)

1.3 บุคคลและช่องทางการติดต่อสำรอง

1.4 รูปถ่ายของท่าน

Maximum upload size: 5MB

ผู้ที่สนใจสามารถส่ง resume (ประวัติส่วนตัว) เพิ่มเติมได้ที่ E-Mail: chanudejh.sarhiphan@dga.or.th โทรศัพท์: 02-612-6000 ต่อ 11105, 081-4949255