นักเทคโนโลยีดิจิทัลอาวุโส-งานพัฒนามาตรฐานดิจิทัล


5 เมษายน 2564
1234

Job Responsibilities

 • ร่วมจัดทำ นโยบาย มาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ สถาปัตยกรรม รวมถึงเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐของประเทศไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
 • ให้คำปรึกษา แนะนำ ถ่ายทอดความรู้ ให้แก่หน่วยงานภาครัฐเพื่อให้สามารถนำมาตรฐานดิจิทัลไปใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาบริการดิจิทัลของหน่วยงานให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
 • สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับทุกภาคส่วนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ผ่านกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนามาตรฐานดิจิทัลของประเทศไทย
 • บริหารจัดการและดูแลการดำเนินงานด้านมาตรฐานดิจิทัล
 • รวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลแอปพลิเคชันของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน (Digital Marketing Place) รวมถึงจัดทำรายชื่อผู้ขาย (Vendor List) ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัลที่สำนักงานกำหนด 
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

Job Qualifications

 • .ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์ บริหารคอมพิวเตอร์ บริหารธุรกิจ การจัดการ เศรษฐศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 4 ปี
 • มีความรู้มาตรฐานดิจิทัลภาครัฐของประเทศไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
สมัครงาน
 • ประวัติส่วนตัว
 • ประวัติการศึกษา
 • ประวัติการทำงาน
 • แนบเอกสาร
เพศ *

ผู้ที่สนใจสามารถส่ง resume (ประวัติส่วนตัว) เพิ่มเติมได้ที่ E-Mail: chanudejh.sarhiphan@dga.or.th โทรศัพท์: 02-612-6000 ต่อ 11105, 081-4949255