นักเทคโนโลยีดิจิทัลอาวุโส-งานพัฒนามาตรฐานดิจิทัล


5 April 2564
2692

Job Responsibilities

 • ร่วมจัดทำ นโยบาย มาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ สถาปัตยกรรม รวมถึงเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐของประเทศไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
 • ให้คำปรึกษา แนะนำ ถ่ายทอดความรู้ ให้แก่หน่วยงานภาครัฐเพื่อให้สามารถนำมาตรฐานดิจิทัลไปใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาบริการดิจิทัลของหน่วยงานให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
 • สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับทุกภาคส่วนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ผ่านกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนามาตรฐานดิจิทัลของประเทศไทย
 • บริหารจัดการและดูแลการดำเนินงานด้านมาตรฐานดิจิทัล
 • รวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลแอปพลิเคชันของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน (Digital Marketing Place) รวมถึงจัดทำรายชื่อผู้ขาย (Vendor List) ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัลที่สำนักงานกำหนด 
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

Job Qualifications

 • .ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์ บริหารคอมพิวเตอร์ บริหารธุรกิจ การจัดการ เศรษฐศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 4 ปี
 • มีความรู้มาตรฐานดิจิทัลภาครัฐของประเทศไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

โปรดกรอกข้อมูลส่วนบุคคลลงในแบบฟอร์มนี้ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการรับท่านเข้าทำงาน อนึ่งในกรณีที่ท่าน ไม่ผ่าน การพิจารณารับเข้าทำงาน ข้อมูลในใบสมัครจะถูกเก็บรักษาไว้อีกเป็นระยะเวลา 1 ปี เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งงานอื่น ในกรณีที่ท่าน ผ่าน การพิจารณารับเข้าทำงาน ข้อมูลในใบสมัครจะถูกเก็บรักษาไว้ตลอดระยะเวลาการเป็นพนักงาน/ลูกจ้าง และเก็บต่อเนื่องอีกเป็นระยะเวลา 10 ปี เพื่อกรณีต้องใช้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายแรงงาน

สมัครงาน ฟอร์มที่3
 • ตำแหน่งงานและประวัติ
 • ประวัติการศึกษา
 • ประวัติการทำงาน
  • การฝึกอบรมและอื่นๆ

  1.1 ตำแหน่งงานที่สมัคร (Position applied for)

  1.2 ประวัติส่วนตัว (Personal Data)

  เพศ *
  สถานะทางการทหาร (Military service status)

  1.3 บุคคลและช่องทางการติดต่อสำรอง

  1.4 รูปถ่ายของท่าน

  Maximum upload size: 5MB

  ผู้ที่สนใจสามารถส่ง resume (ประวัติส่วนตัว) เพิ่มเติมได้ที่ E-Mail: chanudejh.sarhiphan@dga.or.th โทรศัพท์: 02-612-6000 ต่อ 11105, 081-4949255