นักวิเคราะห์อาวุโส-ด้านบริหารงานฝึกอบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล


5 เมษายน 2564
950

Job Responsibilities

 • รวบรวมข้อมูล ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล ในการจัดทำแผนกลยุทธ์ และแผนการดำเนินงานในการบริหารจัดการงานฝึกอบรมทักษะดิจิทัลในหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันฯ
 • ติดต่อประสานงาน และนำเสนอแผนงาน/โครงการ/หลักสูตรต่างๆ ของสถาบันต่อหน่วยงานภาครัฐ
 • ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนงาน วัตถุประสงค์ และบรรลุเป้าหมายที่สถาบันฯ กำหนดไว้ และตอบสนองต่อความต้องการของหน่วยงานภาครัฐได้ทันเวลา
 • ติดต่อประสานงาน ดูแล และติดตามการจัดฝึกอบรมมาตรฐานหลักสูตรต่างๆ ที่ดำเนินการโดยเครือข่ายความร่วมมือของสถาบันฯ 
 • ติดตาม และประเมินผลความสำเร็จงานบริหารงานฝึกอบรมหลักสูตรของสถาบันฯ เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 • จัดทำเอกสารเผยแพร่ เอกสารวิชาการ และให้ข้อมูลทางวิชาการ รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ตามภารกิจของสถาบันฯ และสำนักงาน
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

Job Qualifications

 • จบการศึกษาสาขาบริหารคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ บริหารธุรกิจและการจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 4  ปี 
 • มีความรู้ ความเข้าใจในงานบริหารการฝึกอบรมทักษะด้านดิจิทัล

โปรดกรอกข้อมูลส่วนบุคคลลงในแบบฟอร์มนี้ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการรับท่านเข้าทำงาน อนึ่งในกรณีที่ท่าน ไม่ผ่าน การพิจารณารับเข้าทำงาน ข้อมูลในใบสมัครจะถูกเก็บรักษาไว้อีกเป็นระยะเวลา 1 ปี เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งงานอื่น ในกรณีที่ท่าน ผ่าน การพิจารณารับเข้าทำงาน ข้อมูลในใบสมัครจะถูกเก็บรักษาไว้ตลอดระยะเวลาการเป็นพนักงาน/ลูกจ้าง และเก็บต่อเนื่องอีกเป็นระยะเวลา 10 ปี เพื่อกรณีต้องใช้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายแรงงาน

สมัครงาน ฟอร์มที่3
 • ตำแหน่งงานและประวัติ
 • ประวัติการศึกษา
 • ประวัติการทำงาน
 • การฝึกอบรมและอื่นๆ

1.1 ตำแหน่งงานที่สมัคร (Position applied for)

1.2 ประวัติส่วนตัว (Personal Data)

เพศ *
สถานะทางการทหาร (Military service status)

1.3 บุคคลและช่องทางการติดต่อสำรอง

1.4 รูปถ่ายของท่าน

Maximum upload size: 5MB

ผู้ที่สนใจสามารถส่ง resume (ประวัติส่วนตัว) เพิ่มเติมได้ที่ E-Mail: chanudejh.sarhiphan@dga.or.th โทรศัพท์: 02-612-6000 ต่อ 11105, 081-4949255