ผู้เชี่ยวชาญงานวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการบริหาร


9 มีนาคม 2564
283

Job Responsibilities

 •  ให้คำปรึกษาในการจัดการข้อมูล รวมถึงวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารและสถิติโดยใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลที่เหมาะสม เพื่อให้ได้ข้อมูลในหลากหลายมุมมองและแสดงผลข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูง
 • ให้คำปรึกษาในการการควบคุม ติดตามการประสานงาน รวบรวมข้อมูล ข่าวสาร และสถิติต่างๆ จากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เพื่อวิเคราะห์ และสรุปเป็นข้อมูลสำหรับประกอบการพิจารณาตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูง
 • ให้คำปรึกษาในการจัดเตรียมข้อมูล รายงาน และเอกสารการนำเสนอในรูปแบบต่างๆ สำหรับผู้บริหารระดับสูงเพื่อใช้ในการบรรยายหรือการประชุมต่างๆ รวมถึงการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี
 • ให้คำปรึกษาในการจัดการทำ ข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการขององค์กร
 • ช่วยให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการสื่อสารและสนับสนุนข้อมูลและผลการวิเคราะห์ข้อมูลให้แก่เจ้าหน้าที่ภายในสำนักงานในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปใช้วางแผนและดำเนินงาน
 • ให้คำปรึกษาในการติดตาม รวบรวมข้อมูล ค้นคว้า และจัดเก็บข้อมูลข่าวสาร มติคณะรัฐมนตรี และสถิติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสำนักงานอย่างเป็นระบบและพร้อมใช้งาน รวมทั้งเผยแพร่ให้แก่ภายในและภายนอกสำนักงาน
 • ให้คำปรึกษาในการจัดการศูนย์ข้อมูลข่าวสารภายในสำนักงาน เพื่อให้บรรลุตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

Job Qualifications

 • จบการศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ สถิติ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 8  ปี 
 • มีความรู้ ความเข้าใจในข้อมูล สถิติ ต่างๆ การวางแผนนโยบายและแผนงบประมาณของภาครัฐ  ของภาครัฐ

โปรดกรอกข้อมูลส่วนบุคคลลงในแบบฟอร์มนี้ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการรับท่านเข้าทำงาน อนึ่งในกรณีที่ท่าน ไม่ผ่าน การพิจารณารับเข้าทำงาน ข้อมูลในใบสมัครจะถูกเก็บรักษาไว้อีกเป็นระยะเวลา 1 ปี เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งงานอื่น ในกรณีที่ท่าน ผ่าน การพิจารณารับเข้าทำงาน ข้อมูลในใบสมัครจะถูกเก็บรักษาไว้ตลอดระยะเวลาการเป็นพนักงาน/ลูกจ้าง และเก็บต่อเนื่องอีกเป็นระยะเวลา 10 ปี เพื่อกรณีต้องใช้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายแรงงาน

สมัครงาน ฟอร์มที่3
 • ตำแหน่งงานและประวัติ
 • ประวัติการศึกษา
 • ประวัติการทำงาน
 • การฝึกอบรมและอื่นๆ

1.1 ตำแหน่งงานที่สมัคร (Position applied for)

1.2 ประวัติส่วนตัว (Personal Data)

เพศ *
สถานะทางการทหาร (Military service status)

1.3 บุคคลและช่องทางการติดต่อสำรอง

1.4 รูปถ่ายของท่าน

Maximum upload size: 5MB

ผู้ที่สนใจสามารถส่ง resume (ประวัติส่วนตัว) เพิ่มเติมได้ที่ E-Mail: chanudejh.sarhiphan@dga.or.th โทรศัพท์: 02-612-6000 ต่อ 11105, 081-4949255