ผู้เชี่ยวชาญงานวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการบริหาร


9 มีนาคม 2564
1234

Job Responsibilities

 •  ให้คำปรึกษาในการจัดการข้อมูล รวมถึงวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารและสถิติโดยใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลที่เหมาะสม เพื่อให้ได้ข้อมูลในหลากหลายมุมมองและแสดงผลข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูง
 • ให้คำปรึกษาในการการควบคุม ติดตามการประสานงาน รวบรวมข้อมูล ข่าวสาร และสถิติต่างๆ จากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เพื่อวิเคราะห์ และสรุปเป็นข้อมูลสำหรับประกอบการพิจารณาตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูง
 • ให้คำปรึกษาในการจัดเตรียมข้อมูล รายงาน และเอกสารการนำเสนอในรูปแบบต่างๆ สำหรับผู้บริหารระดับสูงเพื่อใช้ในการบรรยายหรือการประชุมต่างๆ รวมถึงการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี
 • ให้คำปรึกษาในการจัดการทำ ข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการขององค์กร
 • ช่วยให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการสื่อสารและสนับสนุนข้อมูลและผลการวิเคราะห์ข้อมูลให้แก่เจ้าหน้าที่ภายในสำนักงานในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปใช้วางแผนและดำเนินงาน
 • ให้คำปรึกษาในการติดตาม รวบรวมข้อมูล ค้นคว้า และจัดเก็บข้อมูลข่าวสาร มติคณะรัฐมนตรี และสถิติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสำนักงานอย่างเป็นระบบและพร้อมใช้งาน รวมทั้งเผยแพร่ให้แก่ภายในและภายนอกสำนักงาน
 • ให้คำปรึกษาในการจัดการศูนย์ข้อมูลข่าวสารภายในสำนักงาน เพื่อให้บรรลุตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

Job Qualifications

 • จบการศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ สถิติ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 8  ปี 
 • มีความรู้ ความเข้าใจในข้อมูล สถิติ ต่างๆ การวางแผนนโยบายและแผนงบประมาณของภาครัฐ  ของภาครัฐ
สมัครงาน
 • ประวัติส่วนตัว
 • ประวัติการศึกษา
 • ประวัติการทำงาน
 • แนบเอกสาร
เพศ *

ผู้ที่สนใจสามารถส่ง resume (ประวัติส่วนตัว) เพิ่มเติมได้ที่ E-Mail: chanudejh.sarhiphan@dga.or.th โทรศัพท์: 02-612-6000 ต่อ 11105, 081-4949255