นักกลยุทธ์อาวุโส 1 ส่วนแผน งบประมาณ และติดตามประเมินผล


3 April 2567
1

Job Responsibilities

 • ร่วมศึกษา วิเคราะห์ และมีส่วนร่วมในการจัดทำ ทบทวน ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ และแผนกลยุทธ์ขององค์กรทั้งระยะสั้นและระยะยาว ให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย
 • ให้คำปรึกษา ประสานงาน และสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์กรตามการเปลี่ยนแปลงอนาคต
 • บริหาร กำกับดูแล ติดตามและปรับปรุงแผนการดำเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับแผนยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ของสำนักงาน
 • ผลักดัน สื่อสารและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ของสำนักงาน
 • กำหนดและติดตามผลตัวชี้วัดระดับองค์กร ส่วนงานภายในและตัวชี้วัดโครงการของสำนักงานภายใต้ยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้
 • จัดเตรียมข้อมูลและรายงานต่างๆ เพื่อเสนอต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 • นำผลการประเมินหรือผลการปฏิบัติงานของสำนักงาน ผนวกกับตัวชี้วัดในมิติต่างๆ มาวิเคราะห์ เพื่อหาแนวทางผลักดันการดำเนินงานของส่วนงานให้มีความเชื่อมโยงกับแผนงานของสำนักงาน

Job Qualifications

 • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์ บริหารคอมพิวเตอร์ บริหารธุรกิจ การจัดการ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเงินและการบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทำงาน : อย่างน้อย 4 ปีขึ้นไป

ความสามารถเฉพาะทาง :

 • ความรู้ ความเข้าใจด้านระบบรัฐบาลดิจิทัล
 • ความรู้ ความเข้าใจด้านกฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย
 • ความรู้ ความเข้าใจในการวางแผนนโยบายและแผนงบประมาณของภาครัฐ
 • ความรู้ ความเข้าใจด้านเทคนิคการวางแผนและการวิเคราะห์ อาทิ Balanced Score Card การจัดทำแผนธุรกิจ และการวิเคราะห์ความเสี่ยง หรือความคุ้มค่าโครงการ
 • MS Office, Data Analytic, Data Visualization Tools

หากมีประสบการณ์ ด้านการนำเสนองานโดยใช้ PowerPoint จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

โปรดกรอกข้อมูลส่วนบุคคลลงในแบบฟอร์มนี้ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการรับท่านเข้าทำงาน อนึ่งในกรณีที่ท่าน ไม่ผ่าน การพิจารณารับเข้าทำงาน ข้อมูลในใบสมัครจะถูกเก็บรักษาไว้อีกเป็นระยะเวลา 1 ปี เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งงานอื่น ในกรณีที่ท่าน ผ่าน การพิจารณารับเข้าทำงาน ข้อมูลในใบสมัครจะถูกเก็บรักษาไว้ตลอดระยะเวลาการเป็นเจ้าหน้าที่/ลูกจ้าง และเก็บต่อเนื่องอีกเป็นระยะเวลา 10 ปี เพื่อกรณีต้องใช้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายแรงงาน

สมัครงาน ฟอร์มที่3
 • ตำแหน่งงานและประวัติ
 • ประวัติการศึกษา
 • ประวัติการทำงาน
  • การฝึกอบรมและอื่นๆ

  1.1 ตำแหน่งงานที่สมัคร (Position applied for)

  1.2 ประวัติส่วนตัว (Personal Data)

  เพศ *
  สถานะทางการทหาร (Military service status)

  1.3 บุคคลและช่องทางการติดต่อสำรอง

  1.4 รูปถ่ายของท่าน

  Maximum file size: 5MB

  ผู้ที่สนใจสามารถส่ง resume (ประวัติส่วนตัว) เพิ่มเติมได้ที่ อรอนงค์ ตอพรหม  E-Mail: recruit@dga.or.th โทรศัพท์:  080-045-3147