เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล


18 December 2566
1086

Job Responsibilities

 • วางแผนกลยุทธ์ บริหารงาน และติดตามผลักดันการดำเนินการ เพื่อพัฒนาบุคลากร ให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร เช่น งานสื่อสารกลยุทธ์ของผู้บริหารระดับสูง งานบริหารองค์ความรู้ งานทุน ก.พ. และเฟ้นหาเจ้าหน้าที่ดีเด่น งานสื่อสารค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กร​ 
 • การประเมินผลตาม Competency และความผูกพันองค์กร Employee Engagement  

Job Qualifications

 • อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์​ 
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล การจัดการ จิตวิทยา รัฐศาสตร์ หรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการบุคคลที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 2 ปี ​ 
 • มีความรู้เรื่องนโยบายการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของสำนักงาน ,ระบบคุณภาพ ISO 9001, ISO 20000:2005, ISO/IEC 27001 และกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ จะพิจารณาเป็นพิเศษ​ 

โปรดกรอกข้อมูลส่วนบุคคลลงในแบบฟอร์มนี้ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการรับท่านเข้าทำงาน อนึ่งในกรณีที่ท่าน ไม่ผ่าน การพิจารณารับเข้าทำงาน ข้อมูลในใบสมัครจะถูกเก็บรักษาไว้อีกเป็นระยะเวลา 1 ปี เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งงานอื่น ในกรณีที่ท่าน ผ่าน การพิจารณารับเข้าทำงาน ข้อมูลในใบสมัครจะถูกเก็บรักษาไว้ตลอดระยะเวลาการเป็นเจ้าหน้าที่/ลูกจ้าง และเก็บต่อเนื่องอีกเป็นระยะเวลา 10 ปี เพื่อกรณีต้องใช้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายแรงงาน

สมัครงาน ฟอร์มที่3
 • ตำแหน่งงานและประวัติ
 • ประวัติการศึกษา
 • ประวัติการทำงาน
  • การฝึกอบรมและอื่นๆ

  1.1 ตำแหน่งงานที่สมัคร (Position applied for)

  1.2 ประวัติส่วนตัว (Personal Data)

  เพศ *
  สถานะทางการทหาร (Military service status)

  1.3 บุคคลและช่องทางการติดต่อสำรอง

  1.4 รูปถ่ายของท่าน

  Maximum file size: 5MB

  ผู้ที่สนใจสามารถส่ง resume (ประวัติส่วนตัว) เพิ่มเติมได้ที่ อรอนงค์ ตอพรหม  E-Mail: recruit@dga.or.th โทรศัพท์:  080-045-3147