นิติกรอาวุโส/ผู้เชี่ยวชาญ


6 December 2566
513

Job Responsibilities

 • ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ ข้อหารือในการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ หลักเกณฑ์ต่างๆ แก่ผู้ปฏิบัติงาน
 • ดูแลงานด้านลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และทรัพย์สินทางปัญญาของสำนักงาน
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำร่างกฎหมายใหม่ ศึกษากฎหมายต่างประเทศ ติดตามการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ของทั้งในและต่างประเทศ นำมาทำการพัฒนากฎหมาย ปรับปรุงกฎระเบียบและข้อบังคับของสำนักงานให้ทันสมัย
 • จัดทำคำสั่ง ประกาศต่างๆ ของ สพร.
 • ดูแลรับผิดชอบงานเกี่ยวกับการสอบสวนข้อเท็จจริง สอบสวนทางวินัย และสอบความรับผิดทางละเมิด
 • จัดทำเอกสารและเสนอเรื่องที่เกี่ยวข้องต่อคณะอนุกรรมการและคณะกรรมการ
 • ศึกษาวิจัย วิเคราะห์กฎหมาย มติ ครม. และกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎหมายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้การดำเนินงานขององค์การเป็นไปอย่างถูกต้อง
 • ติดตามความคืบหน้าของพระราชบัญญัติหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างใกล้ชิด และรายงานความคืบหน้าให้ฝ่ายบริหารทราบ
 • รวบรวมข้อมูลผลการบังคับใช้กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตลอดจนการปฏิบัติตามข้อกำหนด (Law Compliance) และสื่อสารให้เจ้าหน้าที่รับทราบ รวมถึง ให้ข้อมูลและคำปรึกษาด้านกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่

Job Qualifications

ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์

ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 4  ปี 

 • งานเกี่ยวกับการศึกษา ติดตามการเปลี่ยนแปลง และพัฒนากฎหมาย งานอบรมเกี่ยวกับกฎหมาย การสื่อสารความรู้กฎหมายภายในองค์กร และการจัดทำระบบฐานข้อมูลกฎหมาย
 • งานด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายเกี่ยวกับดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • การจัดทำข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ภายในหน่วยงานของรัฐ
 • งานด้านการสอบสวนข้อเท็จจริง สอบสวนทางวินัย และสอบความรับผิดทางละเมิด
 • การทำรายงานและการจัดทำบันทึกรายงานการประชุม
 • การศึกษาค้นคว้ากฎหมายของต่างประเทศ

ความรู้ ทักษะ ความชำนาญเฉพาะด้าน หรือคุณลักษณะอื่นๆ ที่จำเป็น 

 • ความรู้ความเข้าใจในข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่งของหน่วยงานภาครัฐ
 • ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดทำร่างกฎหมาย
 • ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกฎหมายเกี่ยวกับดิจิทัล และ เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับระหว่างประเทศ
 • ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย

โปรดกรอกข้อมูลส่วนบุคคลลงในแบบฟอร์มนี้ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการรับท่านเข้าทำงาน อนึ่งในกรณีที่ท่าน ไม่ผ่าน การพิจารณารับเข้าทำงาน ข้อมูลในใบสมัครจะถูกเก็บรักษาไว้อีกเป็นระยะเวลา 1 ปี เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งงานอื่น ในกรณีที่ท่าน ผ่าน การพิจารณารับเข้าทำงาน ข้อมูลในใบสมัครจะถูกเก็บรักษาไว้ตลอดระยะเวลาการเป็นเจ้าหน้าที่/ลูกจ้าง และเก็บต่อเนื่องอีกเป็นระยะเวลา 10 ปี เพื่อกรณีต้องใช้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายแรงงาน

สมัครงาน ฟอร์มที่3
 • ตำแหน่งงานและประวัติ
 • ประวัติการศึกษา
 • ประวัติการทำงาน
  • การฝึกอบรมและอื่นๆ

  1.1 ตำแหน่งงานที่สมัคร (Position applied for)

  1.2 ประวัติส่วนตัว (Personal Data)

  เพศ *
  สถานะทางการทหาร (Military service status)

  1.3 บุคคลและช่องทางการติดต่อสำรอง

  1.4 รูปถ่ายของท่าน

  Maximum file size: 5MB

  ผู้ที่สนใจสามารถส่ง resume (ประวัติส่วนตัว) เพิ่มเติมได้ที่ E-Mail: chanudejh.sarhiphan@dga.or.th โทรศัพท์: 02-612-6000 ต่อ 11105, 081-4949255