นายสุพจน์ เธียรวุฒิ


18 November 2563
402

วันที่ดำรงตำแหน่ง

1 มกราคม พ.ศ. 2563

อายุ

57 ปี

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

ประวัติการทำงาน

  • 2561-2562   ผู้อำนวยการโครงการ CU Transformations จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • 2559-2560  ที่ปรึกษาอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • 2557-2560  ผู้อำนวยการ โครงการความร่วมมือระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์กับภาคอุตสาหกรรม (Industrial Liaison Program), คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • 2555-2557  ผู้ช่วยอธิการบดี ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและยุทธศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • 2550-2554  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม (TRIDI)